ส่วนราชการทางการศึกษาในสังกัดอ.สตึก ร่วมกันจัดงานวันครูประจำปี 2560

โพสต์17 มิ.ย. 2560 19:32โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 16:35 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]
 

(16มกราคม 2560) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครูประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก (สพม.32) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้าราชการครูในสังกัด ร่วมงานวันครู จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4/สพม.32) สถานศึกษาสังกัดเอกชน วิทยาลัยการอาชีพสตึก (อาชีวะ) และการศึกษาส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) ภายใต้คำขวัญวันครู ปี 2560 "ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซิ้งในพระคุณครู" ได้รับเกียรติจาก นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"2) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส 3) เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติพัฒนาวิชาชีพครูและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ 4) เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบ ธรรมเนียมประเพณีและว้ฒนธรรมอันดีงาม ดังกำหนดการจัดงานดังนี้

เวลา 07.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
เวลา 08.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก (สังกัด สพม.32) ลงทะเบียน/รับเอกสารวันครู
เวลา 09.00 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเดินทางมาถึงที่ประกอบพิธี ดนตรี บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนาและให้พร (เดินทางกลับ)
- ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยสีขาว ลงนามถวายความอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย โดยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที (เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต และเนื่องในโอกาสวันครู ปี พ.ศ.2560 พระองค์ท่าน " พระผู้ทรงเป็นครูของผ่นดิน เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล"
- นายเรืองเดช ทองศรี (รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในวันครู ปี พ.ศ. 2560
- นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธี (นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก) มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดี ให้กับครูที่ได้รับรางวัล (จำนวน 100 คน)
- ประธานในพิธี มอบมาลัยกรแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสในประจำการ และประกอบพิธีบูรพาจารย์
- นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ (ข้าราชการบำนาญ) ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
- นายสงวน ศรีเจริญ ศรีเจริญ ครูอาวุในประจำการ นำกล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ ด้วยการยืนสงบนิ่ง 1 นาทีนำกล่าวคำปฏิญาณตน
- ประธานในพิธี กล่าวคำปราศัยและพบปะเพื่อนครู
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี (ข้าราชการนอกประจำการ- บำนาญ) รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 12.30 น. แข่งขันกีฬาคุรุสตึกสัมพันธ์ (แบ่งออกเป็น 4 โซน/ทีม)

โซนที่ 1 วังวารี (กลุ่มสตึก 1, ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร.ร.เอกชน, ครู อบต.)

โซนที่ 2 จ้าวเวหา (กลุ่มสตึก 3 ร.ร.ร่อนทองพิทยาคม/ ร.ร.สตึก ครู อบต.)

โซนที่ 3 จ้าวบูรพา (กลุ่มสตึก 2, 5 ร.ร.สะแกพิทยาคม ครู อบต.)

โซนที่ 4 จ้าวอินทรี (กลุ่มสตึก 4, 6 ร.ร.เมืองแกพิทยาคม/สมเสม็ดวิทยา. ครูอบต.)

กีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบไปด้วย ฟุตบอลครูชาย/วอลเลย์บอลชาย-หญิง/เซปัคตะกร้อชาย/ เปตองชาย-หญิง และชักกะเย่อครูหญิง

เวลา 18.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา มอบถ้วยรางวัล เสร็จพิธี

       เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปีได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดงานวันครูพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อดทน ทุ่มเท อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ งานของครู จึงเป็นการนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีหลักการ และครูเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ครูที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบ และเป็น " พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเป็น "พระผู้ทรงเป็นแม่ และเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพสกนิกรทุกอาชีพ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศนั้น ได้พระราชทานพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท

       วันครูอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ จนทำให้การจัดงานวันครูในปีนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.../
----------------------------------

กิจกรรมทำบุญตักบาตร (หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา)


กิจกรรมพิธีบูรพาจารย์ (หอประชุมโรงเรียนสตึก สพม.32)นายเรืองเดช  ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ ข้าราชการบำนาญ ครูอาวุโสนอกประจำการ

นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย)

การแข่งขันทีมชักเย่อ (หญิง) ทีมละ 30 คน
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา/มานิต กีรตินิตยา/ไชยสิทธิ์ ผาเจริญ/ไชยสิทธิ์ ผาเจริญ/
 ชิตษณุ จีระออน/\ แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/ รชฏ ชะรุมรัมย์

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันครู ปี 2560 : http://gg.gg/4vsf6

Comments