ข่าวชมรมผู้บริหาร

ชมรมครูสตึก ประชุมตัวแทนคณะกรรมการบริหารชมรม

โพสต์19 มิ.ย. 2560 16:05โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 16:13 ]

 

 (19 มิถุนายน 2560) เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย สิทธิจินดา  ประธานชมรมครูสตึก ประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม(ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษา (One Stop Service) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานของชมรมครูสตึก ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. รายงานสถานะทางการเงินของชมรมครูสตึก
3. สถานะของสมาชิกชมรม (ย้าย เกษียณ ลาออก และเพิ่มเข้าใหม่)
4. การจัดงานเกษียณของครูอำเภอสตึก ปี 2560 มติที่ประชุมยังคงยึดหลักการในการจัดกิจกรรมปีที่แล้ว
5. การศึกษาดูงานของชมรมครูสตึก (กำหนดวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560) ณ จังหวัดจันทบุรี)
6. แนวทางการจัดทำเว็บไซต์ของครูสตึกดอทคอม (www.krustuk.com)

    สรุปการประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการจัดงานเกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสตึก ประจำปี 2560 ต่อ ไป

ปิดประชุม เวลา ประมาณ 16.30 น.


มานิต กีรตินิตยา/ข้อมูล/ภาพถ่าย

ภาพกิจกรรม  

สมาคมผู้บริหารฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประุชุมพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การปฏิรูปการศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2560 19:33โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 07:06 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ

(18 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครูยุคใหม่สู่การปฏิรูปการศึกษา พบปะคณะผู้เข้าประชุมและบรรยายพิเศษ การขับเคลือนปฏิูรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม เพ-ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสมาคมผู้บริหาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานที่ปรึกษาสมาคม กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 200 คน  งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และบริษัทเพลาเพลิน ให้ความอนุเคราะห์สถานศึกษา ตลอดจนการให้คำแนะนำจากท่านสมศักดิ์  ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และการประสานงานโดย นายธนพล จงปัตนา นายกสมาคมผู้บริหารฯ

 ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปการศึกษา ขับเคลือนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา ยุบองค์คณะบุคคล ประกอบด้วย อ.ก.ค.ศ. กพท. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค ตามลำดับ ผลการการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว  ในระยะเริ่มแรกส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้เพื่อเป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการติดตามข่าวสารจากสื่อแหล่งต่าง ๆ เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป.../


ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แกลอรีภาพกิจกรรม :  http://gg.gg/4vnlx


ภาพประกอบกิจกรรมส่วนราชการทางการศึกษาในสังกัดอ.สตึก ร่วมกันจัดงานวันครูประจำปี 2560

โพสต์17 มิ.ย. 2560 19:32โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 16:35 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]

 

(16มกราคม 2560) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครูประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก (สพม.32) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้าราชการครูในสังกัด ร่วมงานวันครู จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4/สพม.32) สถานศึกษาสังกัดเอกชน วิทยาลัยการอาชีพสตึก (อาชีวะ) และการศึกษาส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) ภายใต้คำขวัญวันครู ปี 2560 "ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซิ้งในพระคุณครู" ได้รับเกียรติจาก นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"2) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส 3) เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติพัฒนาวิชาชีพครูและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ 4) เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบ ธรรมเนียมประเพณีและว้ฒนธรรมอันดีงาม ดังกำหนดการจัดงานดังนี้

เวลา 07.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
เวลา 08.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก (สังกัด สพม.32) ลงทะเบียน/รับเอกสารวันครู
เวลา 09.00 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเดินทางมาถึงที่ประกอบพิธี ดนตรี บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนาและให้พร (เดินทางกลับ)
- ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยสีขาว ลงนามถวายความอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย โดยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที (เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต และเนื่องในโอกาสวันครู ปี พ.ศ.2560 พระองค์ท่าน " พระผู้ทรงเป็นครูของผ่นดิน เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล"
- นายเรืองเดช ทองศรี (รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในวันครู ปี พ.ศ. 2560
- นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธี (นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก) มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดี ให้กับครูที่ได้รับรางวัล (จำนวน 100 คน)
- ประธานในพิธี มอบมาลัยกรแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสในประจำการ และประกอบพิธีบูรพาจารย์
- นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ (ข้าราชการบำนาญ) ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
- นายสงวน ศรีเจริญ ศรีเจริญ ครูอาวุในประจำการ นำกล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ ด้วยการยืนสงบนิ่ง 1 นาทีนำกล่าวคำปฏิญาณตน
- ประธานในพิธี กล่าวคำปราศัยและพบปะเพื่อนครู
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี (ข้าราชการนอกประจำการ- บำนาญ) รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 12.30 น. แข่งขันกีฬาคุรุสตึกสัมพันธ์ (แบ่งออกเป็น 4 โซน/ทีม)

โซนที่ 1 วังวารี (กลุ่มสตึก 1, ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร.ร.เอกชน, ครู อบต.)

โซนที่ 2 จ้าวเวหา (กลุ่มสตึก 3 ร.ร.ร่อนทองพิทยาคม/ ร.ร.สตึก ครู อบต.)

โซนที่ 3 จ้าวบูรพา (กลุ่มสตึก 2, 5 ร.ร.สะแกพิทยาคม ครู อบต.)

โซนที่ 4 จ้าวอินทรี (กลุ่มสตึก 4, 6 ร.ร.เมืองแกพิทยาคม/สมเสม็ดวิทยา. ครูอบต.)

กีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบไปด้วย ฟุตบอลครูชาย/วอลเลย์บอลชาย-หญิง/เซปัคตะกร้อชาย/ เปตองชาย-หญิง และชักกะเย่อครูหญิง

เวลา 18.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา มอบถ้วยรางวัล เสร็จพิธี

       เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปีได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดงานวันครูพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อดทน ทุ่มเท อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ งานของครู จึงเป็นการนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีหลักการ และครูเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ครูที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบ และเป็น " พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเป็น "พระผู้ทรงเป็นแม่ และเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพสกนิกรทุกอาชีพ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศนั้น ได้พระราชทานพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท

       วันครูอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ จนทำให้การจัดงานวันครูในปีนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.../
----------------------------------

กิจกรรมทำบุญตักบาตร (หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา)


กิจกรรมพิธีบูรพาจารย์ (หอประชุมโรงเรียนสตึก สพม.32)นายเรืองเดช  ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ ข้าราชการบำนาญ ครูอาวุโสนอกประจำการ

นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย)

การแข่งขันทีมชักเย่อ (หญิง) ทีมละ 30 คน
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา/มานิต กีรตินิตยา/ไชยสิทธิ์ ผาเจริญ/ไชยสิทธิ์ ผาเจริญ/
 ชิตษณุ จีระออน/\ แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/ รชฏ ชะรุมรัมย์

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันครู ปี 2560 : http://gg.gg/4vsf6

60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ : งานเกษียณอายุราชการครูอำเภอสตึก ปีงบประมาณ 2559

โพสต์17 มิ.ย. 2560 19:29โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 15:31 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ] (18 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.) ชมรมผู้บริหารอำเภอสตึกและชมรมครูสตึก อำเภอสตึก   จัดงานแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา (สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปี ภายใต้คำขวัญ " 60 ปี ที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี

       การจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (อำเภอสตึก) ได้ดำเนินการประสานการจัดงานร่วมกับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน โดยการจัดงานในระดับอำเภอปีนี้เป็นครั้งนี้ 3 โดยมีคณะกรรมการดำเนินหลัก ประกอบด้วย ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสตึก ชมรมครูอำเภอสตึก กลุ่มโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน และองค์กรต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 31 ราย ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 1 ราย ศึกษานิเทศก์ 2 ราย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 ราย ครู 23 ราย และลูกจ้างประจำ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย

       ในการจัดงานดังกล่าวฯ ยังได้รับเกียรติจาก นายวิชัย ทองบ่อ ประธานมูลนิธิการศึกษาสตึก, นายสมชาย อังกุละศรี ประธานชมรมผู้บริหารอำเภอสตึก และคณะกรรมการบริหารชมรม นายสิทธิชัย สิทธิจินดา ประธานชมรมครูสตึกและคณะกรรมการบริหารชมรม ประธานกลุ่มโรงเรียนชุดปัจจุบัน (นายชนะพล มะลิเลิศ ประธานกลุ่มสตึก 1, นายสุบรรณ์ จำปาศรี ประธานกลุ่มสตึก 2, นายสรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์ ประธานกลุ่มสตึก 3, นายชาญยุทธ นาเจริญ ประธานกลุ่มสตึก 4, นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ประธานกลุ่มสตึก 5 และนายธนากร การะวิโก ประธานกลุ่มสตึก 6) เทศบาลตำบลศรีสตึก ข้าราชการบำนาญ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ ทุกท่าน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำใส โรงเรียนบ้านโคกเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่นราชการ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอสตึกทุกโรงเรียน

       ขอขอบคุณทุกคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ตลอดจนผู้มีเกี่ยวเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในส่วนของอำเภอสตึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของการเกษียณอายุราชการ ส่งเสริมสนับสนุนต่ออาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้สถาพรสืบไป.../
 


ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
วีดิทัศน์ : อ.ชิตษณุ จีระออน
แกลอรีภาพกิจกรรม : http://gg.gg/45tun

ภาพกิจกรรม
1-4 of 4