กิจกรรมวิชาการ

อบรม DLIT กลุ่มโรงเรียนสตึก 5

โพสต์25 ส.ค. 2559 00:07โดยชิตษณุ จีระออน


            กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ DLIT โดยวิทยากร DLIT smart trainer ของเขตพื้นที่การศึกษา ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ครูแสงชัย อธิพัฒน์พลากร โรงเรียนบ้านหนองม่วง และครูชิตษณุ จีระออน โรงเรียนบ้านหนองแวง โดยมีโรงงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จำนวน 7 โรงเรียน จัดการอบรมที่โรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมีท่านผู้อำนวยการรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดอบรมและต้อนรับ และเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมจะเป็นการให้ความรู้ในโครงการ DLIT การนำ Google apps for education มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การใช้แผนการสอน dlit การจัดการสื่อ การโหลดใบงาน การใช้แผนการสอนประกอบ การเผยแพร่งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

วิดีโอ YouTube


DLIT คืออะไร
ทีมวิทยากร คูณครูแสงชัย อธิพัฒน์พลากร โรงเรียนบ้านหนองม่วง และตัวกระผมเอง DLIT smart trainer สพป.บร.4 
ขยายผล โครงการสู่โรงเรียนในอำเภอสตึก


1-1 of 1