ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล   โดยการริเริ่มของสภาตำบลหนองตาด   และนายประกิจ  แมนประโคน  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ได้ร่วมกันบริจาคเงินและช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  6  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง  ห้องส้วม 4 ห้อง จำนวน  1 หลัง เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2536   มีครู อาจารย์ จำนวน  4  คน นักเรียน จำนวน 86 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน เป็นสาขาของโรงเรียนภัทรบพิตร ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540  ตั้งอยู่เลขที่ 133  หมู่ 22  ตำบลหนองตาด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมี นายอำนวย   สุโข   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,  นายสุเทพ  จำเนียรกูล   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวสุพรรณี   ศิลากุล  และนายอุดม  วัชรพงศ์ศิริ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

                ปัจจุบันบริหารงานโดย นายจิระพงษ์  วัชเรนทร์วงศ์    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32      ตราประจำโรงเรียน 

 ประกอบด้วยเสมาธรรมจักร  อยู่ท่ามกลางใบตาด  2  ใบ   และผลตาด  2  ผล   ภายในวงกลม 

ชื่อโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม  

อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   2536

Comments