หน้าแรก
ผลงาน รางวัลและความภาคภูมิใจ
   เหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแปรรูปอาหารจากใบย่านาง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านบริหารจัดการขยะ การประกวดโครงงานโรงเรียนปลอดขยะ
ประจำปี
การ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมได้ไปนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง "การแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมโดยใช้แบบฝึกอ่านเสริมทักษะ" ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการทำการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการกลุ่ม PLC (Professional Learning Community) ภาพกิจกรรม


         กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมจากบริษัท
บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ภาพกิจกรรม


ข่าวการศึกษาขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมที่นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดที่โรงเรียน ชมภาพ

วิดีโอ YouTube


นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


https://sites.google.com/a/nongtad.ac.th/computerkrupoo/home