หน้าแรก


การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาโครงการฝึกอบรมครูจากโรงเรียนในสังกัด
เพื่อขยายผลโดยวิทยากรแกนนำในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สหวิทยาเขตหนองกี่ 

    >> การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

    >> หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ  

    >> การอบรมวิทยากรแกนนำของโรงเรียน  

    >> กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

    >> แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ  

    >> หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

    >> ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการ 

    >> แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการ

https://sites.google.com/a/nongki.ac.th/academicnp/home/khaw-prachasamphanth