หน้าแรก

The gadget spec URL could not be found

lllllllll


Project Based- Problem Based  : 

การจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

เอกสารเผยแพร่

 • [PPT ไพล์นำเสนอ] การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานสึกษา ประจำปี 2563
 • [PPT ไพล์นำเสนอ] การให้คำปรึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)
  ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • [Google Slide นำเสนอ] รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • [นำเสนอ Project Based] การจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 • [เล่มวิจัย] เล่มวิจัยการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • [PPT ไพล์นำเสนอ] การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 • กิจกรรมการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
 • กิจกรรมการประชุมบุคลากร


Comments