บทเรียนสำหรับนักเรียน

e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จาก http://edltv.thai.net


ช่องรายการ จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จาก website :http://www.dltv.ac.th/home

ประถมศึกษาปีที่ 1ประถมศึกษาปีที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 1อนุบาลศึกษาปีที่ 1อาชีวศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2ประถมศึกษาปีที่ 5มัธยมศึกษาปีที่ 2อนุบาลศึกษาปีที่ 2อุดมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3ประถมศึกษาปีที่ 6มัธยมศึกษาปีที่ 3อนุบาลศึกษาปีที่ 3ครูรวมลิ้งการเรียนการสอน DLTV ทุกรายวิชา ชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (2562) เพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 (รวมลิ้งค์ DLTV )
ด้วยตอนนี้กระทรวงได้เลื่อนเปิดเทอมไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจจะทำให้คุณครูและพ่อแม่ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับสมรรถนะของนักเรียน ว่าจะจำเนื้อหา จำบทเรียนได้บ้างไหม โดยเฉพาะเด็กเล็กๆหากไม่ได้ทบทวนบ้าง ก็อาจจะทำให้ลืมได้ จึงนำลิ้งก์ วิชาจาก DLTV ในปีการศึกษา 2562 ของการเรียนการสอน DLTV เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.1 – ม.3 ให้ครูได้นำเสนอแก่ผู้ปกครองให้เปิดนักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับชั้นอนุบาล 1 
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด 18 หน่วย https://dltv.ac.th/teachplan/lists/10/90035
ภาคเรียนที่ 2 มีทั้งหมด  18 หน่วย https://dltv.ac.th/teachplan/lists/10/90042/0

ระดับชั้นอนุบาล 2
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด 18 หน่วย https://dltv.ac.th/teachplan/lists/11/90035/0
ภาคเรียนที่ 2 มีทั้งหมด  18 หน่วย https://dltv.ac.th/teachplan/lists/11/90042/0

ระดับชั้นอนุบาล 3
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด 18 หน่วย https://dltv.ac.th/teachplan/lists/12/90035/0
ภาคเรียนที่ 2 มีทั้งหมด  18 หน่วย https://dltv.ac.th/teachplan/lists/12/90042/0


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  9  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/4000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  7  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/4000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กทอ.+ศิลปะ)
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/7000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/7000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/80000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/80000/MjU2MiAvIDI=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/18000/MjU2MiAvIDI=


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  9  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/4000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/4000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กทอ.+ศิลปะ)
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/7000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/7000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/80000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/80000/MjU2MiAvIDI=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/2/18000/MjU2MiAvIDI=


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/4000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/4000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชาศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/6000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/6000/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/7000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/7000/MjU2MiAvIDI=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/18000/MjU2MiAvIDI=


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/4000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/4000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชาศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/6000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/6000/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/7000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/7000/MjU2MiAvIDI=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/18000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาการคำนวณ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/80000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/4/80000/MjU2MiAvIDI=


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  7  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/4000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/4000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชาศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/6000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/6000/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/7000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/7000/MjU2MiAvIDI=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/18000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาการคำนวณ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  7  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/80000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/80000/MjU2MiAvIDI=


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  7  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/5/4000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/4000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชาศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/6000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/6000/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/22122/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/7000/MjU2MiAvIDI=
วิชาคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/7000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/22122/MjU2MiAvIDI=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/18000/MjU2MiAvIDI=


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  6  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  7  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  9  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/4000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/4000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชานาฏศิลป์ [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  6  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/34180/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพ [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3418/MjU2MiAvIDI=
วิชาทัศนศิลป์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/7741/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/7741/MjU2MiAvIDI=
วิชาเทคโนโลยี [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/441414/MjU2MiAvIDE=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  1  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/18000/MjU2MiAvIDI=
วิชาดนตรี [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/77414/MjU2MiAvIDE=


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  6  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  6  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  6  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/4000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/4000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชาดนตรี [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/77414/MjU2MiAvIDE=
วิชานาฏศิลป์ [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/34180/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพ [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/3418/MjU2MiAvIDI=
วิชาทัศนศิลป์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/7741/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/7741/MjU2MiAvIDI=
วิชาเทคโนโลยี [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/441414/MjU2MiAvIDE=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/18000/MjU2MiAvIDI=


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/2000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/2000/MjU2MiAvIDI=
วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/3000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  6  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/3000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/8000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  6  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/8000/MjU2MiAvIDI=
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/1000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/1000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  8  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/36000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  7  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/36000/MjU2MiAvIDI=
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/5000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  2  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/5000/MjU2MiAvIDI=
วิชาดนตรี [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/77414/MjU2MiAvIDE=
วิชานาฏศิลป์ [มีภาคเรียนเดียว]
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  5  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/34180/MjU2MiAvIDI=
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/7000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/7000/MjU2MiAvIDI=
วิชาทัศนศิลป์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/7741/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  4  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/7741/MjU2MiAvIDI=
วิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/18000/MjU2MiAvIDE=
ภาคเรียนที่ 2  มีทั้งหมด  3  หน่วย  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/18000/MjU2MiAvIDI=

ขอบคุณที่มา : DLTV