นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
    
  " ศูนย์กลางความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี  มุ่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรม "


พันธกิจ
    มุ่งจัดหา จัดระบบจัดเก็บและการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อความเป็นเลฺศทางวิชาการและการมุ่งพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ


บทบาทหน้าที่
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
•ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน
•การบริการทรัพยากรสารสนเทศ
•การให้บริการด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน  และบุคลากรภายนอก
•ส่งเสริมการเรียนรู้  ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรและการศึกษาตลอดชีวิต
•จัดหาสารสนเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ
•พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
•ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด
•ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลกแผนผังการบริหารงาน

จุดมุ่งหมาย
    ให้บริการข้อมูลสารนิเทศ ทางวิชาการแก่ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป โดยตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ให้ความสำคัญด้านคุณภาพการบริหาร การใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรภายนอก

วัตถุประสงค์
     - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ
โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัยและ
สอดคล้องกับหลักสูตร
     - จัดเก็บ บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะให้บริการ
     - จัดทำเครื่องมือ ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อช่วยในการค้นคว้าอย่างกว้างขวางและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน
     - จัดให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสืบค้นในระบบเครือข่าย การยืม-คืนอัตโนมัติ บริการตรวจสอบ ฯลฯ
     - จัดฝึกอบรม แนะนำ ผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     - พัฒนาเพื่อเป็นห้องสมุดดิจิทัล(Digital Library)ที่สมบูรณ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center)
     - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการใหม่ ๆและมีจิตใจบริการอย่างแท้จริง
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อห้องสมุดและมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป
     - จัดอำนวยการด้านบริการและจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Comments