ระบบห้องสมุดObeclib

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (obeclib) มาใช้บริการในห้องสมุด
   ซึ่งจะเป็นการบริการในโรงเรียนด้วยระบบ อินทราเน็ตภายในโรงเรียน

มีระบบเก็บสถิติผู้ใช้บริการ


บริการด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนComments