รางวัลห้องสมุดมีชีวิต

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับคัดเลือก ให้รับรางวัล โรงเรียนรักการอ่าน  ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง
ระดับประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒Comments