กิจกรรมรักการอ่าน สืบสานสู่ห้องเรียนด้วย แผงหนังสือ

กิจกรรมรักการอ่าน สืบสานสู่ห้องเรียนด้วย แผงหนังสือ

     ยุวบรรณารักษ์ออกให้บริการในโรงเรียนด้วย แผงหนังสือ โดยนำหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ออกให้บริการน้อง ๆ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ตามห้องเรียนต่าง ๆ เป็นการบริการตรงถึงผู้รับบริการ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้มาใช้บริการห้องสมุด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์มีนิสัยรักการอ่านอีกด้วย

ยุวบรรณารักษ์ออกให้บริการ

        
     

Comments