ระเบียบการใช้ห้องสมุด

เวลาทำการ
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์  เปิดบริการเวลา 08.00 - 17.00 น. 
วันเสาร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 14.00 น. (เฉพาะวันที่เปิดสอนเสริมวันเสาร์)

ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด
ครู-อาจารย์ นักเรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน


ระเบียบการยืม-คืน
หนังสือ วีดิทัศน์ และเทปบันทึกเสียงครู-อาจารย์ ยืม 10 เล่ม/สัปดาห์
นักเรียนมัธยมปลาย ยืม 5 เล่ม/สัปดาห์
นักเรียนมัธยมต้น ยืม 5 เล่ม/สัปดาห์
หนังสือส่งคืนช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
วีดิทัศน์ส่งคืนช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 2 บาท/ม้วน
หนังสือสูญหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาที่ห้องสมุดกำหนด
วีดิทัศน์หาย ต้องชดใช้เป็นเงินค่าปรับจำนวน 200 บาท/ม้วน
นักเรียนที่ไม่คืนหนังสือก่อนสิ้นภาคเรียน จะงดแจ้งผลการสอบ
 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
1. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ
2. ห้ามนำถุง กระเป๋า แฟ้มเข้าห้องสมุด ให้ฝากในตู้เก็บของหน้าห้องสมุด
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
4. หนังสืออ่านเสร็จแล้ว นำไปเก็บที่รถเข็นที่จัดไว้
5. วาสารและหนังสือพิมพ์อ่านแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
6. ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ตัด ฉีก ทำลาย
7. ไม่เล่นหรือส่งเสียงดังในห้องสมุด
8. ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องสมุด
9. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือหรือสิ่งของทุกครั้งที่ออกจากห้องสมุดระเบียบการยืมคืน 

Comments