เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายอภิศร  ทิพเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ครูบรรณารักษ์
  • นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท
  • นางจิราภรณ์ ประโพศรี
ที่ปรึกษา
  • นางดวงดาว ดงบัง  ครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอรัตนวาปี    
ยุวบรรณารักษ์
  • เด็กชายปฐพี  เทพรัตน์
      

  • เด็กชายสพลดนัย กิระพันธ์
       

  • เด็กหญิงกนกอร กิระพันธ์
        

  • เด็กหญิงเมศินี  ทองสมุทร
        

  • เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สง่า
        

  • เด็กชายณัฐพล  บุญคำภา
       
        
  


Comments