ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [รายงานผลการดำเนินงาน] ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อรับการประเมินห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2565 คลิก
 • [รับโล่รางวัล ประจำปี 2565] ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับรางวัล2 รางวัล ประจำปี 2565 คลิก
 • [รายงานผลการดำเนินงาน] ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อรับการประเมินห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2563 คลิก
 • [รางวัลห้องสมุดมีชีวิต ปี 2562] ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิต ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 คลิก
 • [รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ปี 2562] โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 คลิก
 • [ตอบปัญหาสารานุกรม] โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับเขตตรวจราชการ ที่ จังหวัดอุดรธานี คลิก
 • [รายงานผลการดำเนินงาน] การดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คลิก  E-book

 ข่าวกิจกรรมนักเรียน

 • เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมสะสมแสตมป์เพื่อแลกรับรางวัล คลิก
 • E-Book สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน คลิก
 • หนังสือยอดนิยม
 • หนังสือยอดนิยม

ข่าวครู - บุคลากร

 • E-Book คู่มือต่าง ๆ จาก สพฐ. คลิก
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ตารางสอนครู ประจำปีการศึกษา 2/2562
 • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 ภาพกิจกรรม 

        
                          
โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ        โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 ด้านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน   ด้านการพัฒนาห้องสมุด 3D ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง             ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2565
                ปี พ.ศ. 2565
                       
                          
         วันรักการอ่าน ร่วมกับ กศน.รัตนวาปี              ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด
                วันที่ ๑๑ กรกฏาคม 2562                             วันที่ 24 สิงหาคม 2562

    
        
                       
      

จดหมายข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์VTR แนะนำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์