ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ข่าวครู - บุคลากร

 ภาพกิจกรรม 

                          

โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ        โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 ด้านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน   ด้านการพัฒนาห้องสมุด 3D ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง             ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2565

                ปี พ.ศ. 2565

                       

         

                 

         วันรักการอ่าน ร่วมกับ กศน.รัตนวาปี              ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด

                วันที่ ๑๑ กรกฏาคม 2562                             วันที่ 24 สิงหาคม 2562

    

        

                       

      

จดหมายข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

VTR แนะนำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์