ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [รางวัลห้องสมุดมีชีวิต ปี 2562] ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิต ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 คลิก
  • [รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ปี 2562] โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 คลิก
  • [ตอบปัญหาสารานุกรม] โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับเขตตรวจราชการ ที่ จังหวัดอุดรธานี คลิก

 ข่าวกิจกรรมนักเรียน

  • เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมสะสมแสตมป์เพื่อแลกรับรางวัล คลิก
  • ผลรางวัลยอดนักอ่าน 
  • หนังสือยอดนิยม

ข่าวครู - บุคลากร

  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • ตารางสอนครู ประจำปีการศึกษา 2/2562
  • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 ภาพกิจกรรม 

                                
                       
                          
         วันรักการอ่าน ร่วมกับ กศน.รัตนวาปี              ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด
                วันที่ ๑๑ กรกฏาคม 2562                             วันที่ 24 สิงหาคม 2562

    
        
                       
      

ข่าวสารด้านการศึกษา

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร