ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [เอกสารเผยแพร่รอบ 1 ปี] เอกสารเผยแพร่ ผอ.โรงเรียน คลิก
 • [เอกสารการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงาน 1 ปี] รายงานฯ คลิก
 • [เอกสารรายงานการปฏิบัติงาน 6 เดือน ] รายงานการปฏิบัติงาน คลิก
 • [รายงานการปฏิบัติงานครั้งที่ 1] นำเสนอรับการนิเทศครั้งที่ 1 คลิก
 • [SAWAN Model] โมเดลการพัฒนาสถานศึกษา สวรรค์โมเดล คลิก
 • [1 เมษายน 2562] รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 คลิก
 • [9 มีนาคม 2562] ประกาศผลการแข่งขัน OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิก
 • [16 มกราคม 2562] ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา
  ประจำปี 2562 คลิก
 • [8 ธันวาคม 2561] รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง "กิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6"คลิก
 • [8 ธันวาคม 2561] รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน "กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้น ป.4-ป.6"คลิก

 ข่าวนักเรียน

ข่าวครู - บุคลากร

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ตารางสอนครู ประจำปีการศึกษา 2/2561
 • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 ภาพกิจกรรม                                    [ จดหมายข่าวกิจกรรมโรงเรียน ]

.


                                
                       
         ร่วมเป็นเกียรติงานประเมินวิทยะฐานะ          วิทยากรบรรยายการจัดกิจกรรม PLC
                วันที่ 7 มีนาคม 2562                             วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

    
        
                       
        วิทยากรบรรยายการจัดกิจกรรม PLC              วิทยากรบรรยายการจัดกิจกรรม PLC
               วันที่ 2 ธันวาคม 2561                                 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของนายอภิศร ทิพเสนา
 • โปรแกรม บันทึก ปพ.5 อัตโนมัติ ผลงานการพัฒนาโดย นายอภิศร ทิพเสนา ให้ใช้ฟรี สนใจ คลิกที่นี้
 • โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคิดวิเคราะห์เขียน ผลงานการพัฒนาโดย นายอภิศร ทิพเสนา ให้ใช้ฟรี สนใจ คลิกที่นี้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ว.21 คลิกที่นี้
 • แผนที่บ้านนักเรียน การประยุกต์ใช้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับ Google app คลิกที่นี้
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร