หน้าแรก ความหมายของวรรณคดี

 วรรณคดี 

เป็นคำที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำ Literature ในภาษาอังกฤษ  ปรากฏครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกา  จัดตั้งเป็นวรรณคดีสโมสร  เมื่อวันที่ ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำ  วรรณคดี  ประกอบขึ้นจากคำ วรรณ  ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤต  แปลว่า  หนังสือ  ส่วนคำ คดี  เป็นคำเดียวกับ  คติ  ซึ่งเป็นคำบาลีและสันสกฤต  แปลว่า  เรื่อง  ตามรูปศัพท์  วรรณคดี  แปลว่า  เรื่องที่แต่งเป็นหนังสือ  แต่หมายเฉพาะหนังสือที่แต่งดี

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้คำจำกัดความของวรรณคดีว่า หนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี