สวัสดีนักเรียนทุกคน !!  
     เว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกับครูไปแล้ว ให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนคุณภาพ (Virtual classroom) ของห้องเรียนตนเอง 
     ในห้องเรียนคุณภาพ (Virtual classroom) จะมีกิจกรรม ใบงาน คลิปการสอน workshop ของในห้องเรียน ครูหวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นสื่อกลางให้ครูกับนักเรียนได้ พูดคุยกัน และนักเรียนจะได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น เป็นความรู้ที่คงทน ต่อไป  ขอให้นักเรียน "เรียนคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข"หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ข่าวการศึกษาเว็บไซต์ครูบ้านนอก