English

בכל שבוע ביום שישי תתקיים הכתבה באנגלית, המילים להכתבה יפורסמו בקישור המצורף, דרכו יוכלו התלמידים לתרגל את המילים לקראת ההכתבה


הזנת מנבסנט - שיעורי בית