ประกาศผลการจัดที่เรียนรอบที่ ๒


หมายเหตุ
นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนที่โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม เพิ่มเติมจากประกาศรายชื่อ สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-569-1011
Comments