ผลงานวิชาการ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์26 มิ.ย. 2560 04:24โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 19:49 ]

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดยครูประติญาณ  กิ่งสุวรรณพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ผลการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลาํดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

โพสต์26 ธ.ค. 2558 06:45โดยNavamindarajudis Payap School

ผลการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลาํดับและอนุกรม  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

บทคัดย่อ1-2 of 2