ผลงานครู

รางวัล Special Awards for Application of Technology in relation to Congress Theme

โพสต์25 มี.ค. 2559 02:32โดยNavamindarajudis Payap School

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา และนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพฐ ร่วมแข่งนักวิทยาศาสตร์น้อย ด้วยโครงการลดความร้อนในรถยนต์ที่จอดตากแดดนาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล  Special Awards for Application of Technology in relation to Congress Theme. "YOUTH INNOVATION FOR SUSTAINABILITY" 7-11 MARCH 2016. SEAMEO RECSAM. Penang MALAYSIA


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล

โพสต์12 พ.ย. 2558 05:24โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2559 23:19 ]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
        1. คุณครูภูวรินทร์ ชัยชาญ                เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ คนที่ 83 ของโรงเรียน
        2. ครูบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์             ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
        3. คุณครูประติญาณ กิ่งสุวรรณพงษ์   เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ

รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปีพุทธศักราช 2557

โพสต์21 ต.ค. 2558 01:16โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2558 01:20 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย

สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยคุรุสภา คุรุสภา และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ภายใต้แนวคิด “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

สำหรับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีครูได้รับรางวัลนี้ 1 คน คือ คุณครูบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์ 

รับรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทครูผู้สอน ประจำปีพุทธศักราช 2557

รางวัลเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2557

โพสต์21 ต.ค. 2558 01:13โดยNavamindarajudis Payap School

รางวัลเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2557

จัดโดย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2557 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลเกียรติคุณครูต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน  ประจำปี 2557

นายเดช   ยะมงคล


รางวัลเกียรติคุณครูครูต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่  ประจำปี 25571.  นางสุดารัตน์ อุทัยผล   2.  นางสุนทรี เมฆบุญส่งลาภ 3.  นางปนัดดา มณีจักร  4.  นายอธิวัฒน์ มณีจักร   5.  นางปัฐยาวัต  นาวิศิษฎ์

  

รางวัล “เพชรล้านนา’ 34” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษา เขต 34

โพสต์21 ต.ค. 2558 01:05โดยNavamindarajudis Payap School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรครูมืออาชีพ เพชรล้านนา34   

เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่ประพฤติตนสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ

เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558 

ในปีนี้ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้รับรางวัล 1 คน คือ

คุณครูพิรุณทิพย์ แซ่มู่  

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพิรุณทิพย์ แซ่มู่ ในโอกาสนี้ด้วย

รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี ๒๕๕๗ “ระดับภูมิภาค” จากคุรุสภา

โพสต์21 ต.ค. 2558 01:02โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2558 01:21 ]

ตามที่คุรุสภา โดย คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้จัดให้มีการส่งผลงานเข้าร่วม

การคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557

เรื่อง การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพนั้น 

ผลการคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2557 “ระดับภูมิภาค  

ผลปรากฏว่าครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คุณครูเดช ยะมงคล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย ภูมิภาค ภาคเหนือ 

โดยผลงานวิจัยชื่อ “การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิต ข้าวอินทรีย์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔” 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเดช ยะมงคล ในโอกาสนี้ด้วย

ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2557

โพสต์21 ต.ค. 2558 00:55โดยNavamindarajudis Payap School

        ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้มีมติพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 โดยมีครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้ารับรางวัลดังกล่าว 1 คน คือ คุณครูปนัดดา มณีจักร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเข้ารับรางวัลคุรุสภา ในวันที่ 16 มกราคม 2558  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปนัดดา มณีจักร ในโอกาสนี้ด้วย

  

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับเหรียญทอง

โพสต์17 ต.ค. 2558 03:21โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2558 00:57 ]

ครูสุพิชสิณี โรจนจันทรดา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุพิชสิณี โรจนจันทรดา ในโอกาสนี้ด้วย

   

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ จากคุรุสภา

โพสต์17 ต.ค. 2558 03:18โดยNavamindarajudis Payap School

      คุรุสภาจัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี 2557 ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 1,138 คน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมรับรู้และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของครู ในปีนี้ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้รับรางวัล 1 คน คือ คุณครูสุพิชสินี   โรจน์จันทร์ดา   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุพิชสินี โรจน์จันทร์ดา  ในโอกาสนี้ด้วย

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 และประจำปี 2557

โพสต์17 ต.ค. 2558 03:14โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2558 03:15 ]


      รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทางการศึกษา จำนวน 17 คน ดังต่อไปนี้

                        1. นางขนิษฐา   คมขำ

                        2. นางดวงเดือน   คุณยศยิ่ง

                        3. นายเดช   ยะมงคล

                        4. นายธวัชชัย   ใจคำ

                        5. นางนภาลัย   อิ่นคำ

                        6. นายนันทวุฒิ   พุทธวงค์

                        7. นางสาวนิทราพร   คุณาสวัสดิ์

                        8. นางปรารถนา   เกียรติภักดี

                        9. นางพรพิมล   พวงย้อยแก้ว

                        10. นายไพรัช   วิจันทร

                        11. นางวรรณภา   อักษรศรี

                        12. นางวรรณา   คุณล้าน

                        13. นายวสันต์   คงมั่น

                        14. นางศศิเขมณัฐ   ธนินแสงสุริยา

                        15. นายสมฤทธิ์   ศรีสุวรรณ

                        16. นางสาวสารภี   เมธประสพสันต์

                        17. นางสุดารัตน์   อุทัยผล

1-10 of 10