รับการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบ 4 ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 พ.ย. 2562 01:07โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 01:17 ]
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้างาน ต่างๆ อีกทั้งมีคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยว ให้ข้อมูในแต่ละมาตรฐาน  เพื่อนำเสนอข้อมูลการประเมินตามสภาพจริง ทั้งด้านการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักเรียน 
 
 
https://photos.app.goo.gl/Go5zLzdSFrcafZ6aA