กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์

โพสต์8 พ.ย. 2562 02:05โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 02:17 ]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมแข่งขัน ณ โรงอาหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
https://photos.app.goo.gl/mUqNv9nWWwLzbV7k7