ข่าวกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต ]

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จัดพิธีมอบเกียรติแก่กีฬาตัวแทนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
1. การแข่งขันกีฬาเทควันโด้
    เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 36 กิโลกรัม รุ่น 13-14 ปี
        เด็กหญิงญาณิศาสา บุญดาว ม.1/2 
    เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรม รุ่นอายุ 15-17 ปี
        นายกฤติเพช  นันธะชัย ม.3/7
    เหรียญทอง ประเภทต่อสู้น้ำหนักตัวไม่เกิน 53 กิโลกรม รุ่น 13-14 ปี
        เด็กชายมูอัส  ถมเล็ก   ม.2/8
2. การแข่งขันกีฬาเปตอง
    เหรียญทอง  ประเภททีมชาย 3 คน
     นายบูรพา  นามกร  ชั้น ม.2/1
    นายธนพนธ์  นาคคำ    ชั้น ม.2/6
3. การแข่งขันฟุตซอลหญิง
    เหรียญเงิน
    1. เด็กหญิงพรนิรภา  ใจเครือคำ ชั้น ม.1/6
    2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มะณี  ชั้น ม.1/8
    3. เด็กหญิงณัฐริกา  เสียงหวาน     ชั้น ม.3/7
    4. เด็กหญิงปรานปรียา  สุยะราช ม.3/3 
    5. นางสาวณิชาภัทร  จันทร์ต้น  ม.4/8
    6. นางสาวชญาดา  กันธิยะ  ม.4/8
    7. นางสาวปนัดดาา  ไม้ยาง  ม.4/8
    8. นางสาวอัญชิสา  สุทธินะ  ม.4/8
    9. นางสาวชนกานต์  ท้าวคูณ  ม.4/7
    10. นางสาวชมพูนุช  ทองคำเหลือง  ม.5/5
    11. นางสาวกานต์สิรี  พรหมทา  ม.5/5
    โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย
 
 
https://photos.app.goo.gl/vow8ejzAWMyxzLmTA

กิจกรรมเกี่ยววันพ่อ ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 พ.ย. 2562 23:47โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2562 23:48 ]

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเกี่ยววันพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้พอเพียง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกไว้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการทำนาอินทรีย์ปลอดสารเคมี โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้จากศาสตรพระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

https://photos.app.goo.gl/UX4R4XEmCEByktRw7

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย

โพสต์10 พ.ย. 2562 01:21โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 01:22 ]

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โดยนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธี มีการรับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี การแนะนำตัวของเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา เพื่อจะดำเนินงานต่อในภาคเรียนนี้ การพบปะฝ่ายบริหารในการชี้แจ้งผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา การรับผลการเรียนของนักเรียน และพบปะครูประจำชั้น
 
 
https://photos.app.goo.gl/NXFGVg2YbHHLKQaP8

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น

โพสต์10 พ.ย. 2562 01:14โดยNavamindarajudis Payap School

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โดยนายวีระ ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธี มีการรับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี การแนะนำตัวของเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา เพื่อจะดำเนินงานต่อในภาคเรียนนี้ การพบปะฝ่ายบริหารในการชี้แจ้งผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา การรับผลการเรียนของนักเรียน และพบปะครูประจำชั้น
 
 
https://photos.app.goo.gl/HZjFf4utRmdoJzt96

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอัลบาทรอส ประเทศฮอลแลนด์

โพสต์8 พ.ย. 2562 02:15โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 02:16 ]

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอัลบาทรอส ประเทศฮอลแลนด์ โดยการประสานงานโดย คุณครูศิริกาญจน์ โภคทรัพย์กิจ ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ทุนละ 20,000 บาท และทุน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นตัวแทนมอบทุนในครั้งนี้
 
 

กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์

โพสต์8 พ.ย. 2562 02:05โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 02:17 ]

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมแข่งขัน ณ โรงอาหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
https://photos.app.goo.gl/mUqNv9nWWwLzbV7k7

พิธีรับครูย้ายปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 พ.ย. 2562 01:41โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 02:17 ]

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จัดพิธีต้อนรับคุณครูที่รับมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
1. นางสาวอรอุมา  กงไกรราช ครูบรรณารักษ์ ย้ายมาจากโรงเรียนเวียงแหมวิทยาคม
2. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม ครูสังคม ย้ายมาจากโรงเรียนแม่ตีนวิทยาคม
3. นายวิเซษฐ์  ปัญญา  ครูภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหัวฝาย
4. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์  ครูคณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
5. นางณภัทร  จองแซ  ครูคณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โดยมีดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชทิศ พายัพ พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนร๔ู้ให้การต้อนรับและให้โอวาท ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
 
 
https://photos.app.goo.gl/HtPL6adoQbzew7QeA

พิธีมอบโลเกียรติบัตรงานมหิดลกรองแก้วแวววรรณครั้งที่ 12

โพสต์31 ต.ค. 2562 04:52โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 04:59 ]

ปรบมือจร้า รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขันประชันกลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน "มหิดลกรองแก้วแวววรรณครั้งที่ 12" มหิดลดั่งแสงทองส่องอำไพ รับโลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. นายศักดิ์ดา ไชยยะถา
2. นายภาณุเดช วังคีรี

ครูผู้ควบคุม
นายวิเชษฐ์ ปัญญา
https://photos.app.goo.gl/GXPNN41SGvaLzWqM9

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

โพสต์22 ต.ค. 2562 22:55โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2562 22:55 ]

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 นางสาวนุจรี ผิวนวล และนางญาณิศา คำภิระ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นำ คณะครูและนักเรียน ตัวแทนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว "พระปิยมหาราช" ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
 
https://photos.app.goo.gl/2BqG2qWGLdaoT2UC9

พิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกฯ — ใน เทศบาลนครเชียงใหม่

โพสต์13 ต.ค. 2562 19:08โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2562 19:08 ]

ช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรี่ยนนวมินทราชูทิศ พายัพ นำคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและสภานักเรียน ร่วมงานจุดเทียนชัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานข่วงท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
https://photos.app.goo.gl/gGsdJE3wbH3yGQ7R8

1-10 of 498