ประกาศผลการสอบวิทยาศาสตร์นวมินท์ 5 ภูมิภาค คะแนนเต็ม 55 คะแนน


ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ - สกุล คนที่ 1 ชื่อ - สกุล คนที่ 2 โรงเรียน คะแนน  
ด.ญ.สวรส สุวรรณคูหา ด.ญ.วีรินท์ วันตัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 37 64.91%
ด.ช.ศุภคชัย ลีดอกไม้ ด.ญ.ดวงใจ ดิษสละ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 33 57.89%
ด.ญ. รติกร เบ้าสุภี ด.ช.ภูศิลา เดชอดิศัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 31 54.39%
ด.ช.อิทธิพล อึ้งใกล้ ด.ญ.ธนกมล ลี้สิริกุลชัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 31 54.39%
ด.ญ. กมลนัทธ์ จงศิริ ด.ญ.บัณฑิตา เหลืองไพศาลกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 30 52.63%
พีรพัฒน์ ลรรพรัตน์ ชยพร รัตนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 29 50.88%
ด.ช. ซองกี มิน ด.ญ.แอนนภา เป้สกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 28 49.12%
ด.ช.ชานน สิงห์ศร ด.ญ.อภัสรา แสนบุดดี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 28 49.12%
ด.ช.เตชินท์ ศิรินทวงษ์ ด.ญ.กานต์พิชชา ปุ่นยิ้ม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 27 47.37%
ด.ญ.ฮัซวานี หมัดเจริญ ด.ญ.สวรส ชาตรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 27 47.37%
ด.ญ.ณัฐณิชา ถาวร ด.ญ.กมลลักษณ์ คำงาม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 26 45.61%
ด.ช.วัฒนากร คำโน ด.ญ.ประภาสิริ รัตนบัวพา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 24 42.11%
ด.ญ.กนิษฐา บัวจีน ด.ญ.ปิยธิดา สีปานะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 24 42.11%
เด็กหญิงชุติมา อรรคศรี เด็กหญิงวรัญญา ยืนยง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 22 38.60%
เด็กหญิง ปณิตตา คำโถง เด็กหญิง ตะวัน รีฮุง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 21 36.84%
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ - สกุล คนที่ 1 ชื่อ - สกุล คนที่ 2 โรงเรียน คะแนน  
ด.ญ.จารุวรรณ ผุยคำสิงห์ ด.ญ.บัณฑิตา พันบุตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 38 67.86%
ด.ญ.ภัทร์ภัสสร นาคหลง ด.ญ.มนัสนันท์ พันธุ์เมือง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 33 58.93%
ด.ญ. กมลพรรณ ตันผัด ด.ญ. วิภวานี กุลสุพรรณรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 33 58.93%
ด.ญ.ศวรรยา อรุณพันธุ์ ด.ญ.ชยุดา จันทร์สอน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 33 58.93%
ด.ญ.ภัทร์พลอย นิธิวาณิชย์ ด.ญ.สรวงภัสสร ดวงมาลย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 32 57.14%
ด.ญ.ธัญมน วารี ด.ญ.ชุติมา คุปตะพันธุ์สนธิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 31 55.36%
ด.ช.เชาว์วัฒน์ เพ็ชรมณี ด.ช.ภูวริศ กัมมันโต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 29 51.79%
ด.ญ ชลรัตน์ดา วงเณร ด.ญ ภาณุมาศ ดูยอดรัมย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 28 50.00%
ด.ญ.นวพร อังศรี ด.ญ.แพรวพรรณ มะโนชัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 27 48.21%
ด.ญ.วนิตดา บัวระพา ด.ญ. รุ่งนภา เชียงขวาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 25 44.64%
ด.ญ.กัญญาวี แก้วสินชัย ด.ญ.เสาวลักษณ์ บุญเมย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 25 44.64%
ด.ญ รุ่งรัตน์ ยืนยงค์ ด.ช.ปัณฑกร ผายวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 24 42.86%
พรไพรินทร์ สุขธรรม อนันตญา เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 23 41.07%
ด.ช.นนทรัตน์ บิลกะจิ ด.ญ.กัญญาณัฐ เเก้วขาว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 23 41.07%
อภิญญา อมรสกุล รุ้งทิวา ประสพแสง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 18 32.14%
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ - สกุล คนที่ 1 ชื่อ - สกุล คนที่ 2 โรงเรียน คะแนนรวมเต็ม 55  
พรสวรรค์ สุระ วุฒิชัย หมีน้อยสังวาลย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 41 74.55%
นายอิทธิมนต์ พลขันธ์ นายปณต สิริกุลชัยนันท์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 37 67.27%
ด.ช.ณัฐนนท์ เติมแก้ว ด.ช.ศุภณัฐ สดสอาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 34 61.82%
เด็กชายภูวเดช ถนิมพาสน์ เด็กหญิงสุธาลินี นิยมเดชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 34 61.82%
เด็กหญิงปฏิมาพร เลากัณหา เด็กหญิงกุลธิดา ศรีโยหะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 33 60.00%
ด.ญ.ภาวิณี ทับทิม ด.ญ.อัฐภิญญาณ์ สุนันต๊ะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 33 60.00%
ด.ช.ปิยะพงษ์ พรมร้อยโท นาย กันตพัฒน์ ไพบูลย์ชิต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 33 60.00%
ด.ช.ตฤณภพ เดือนดาว นาย ปัญญาธิป บุตทชน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 33 60.00%
ด.ช.เกรียงศักดิ์ แก้วกันยา ด.ญ.พรรษชล พงษ์สา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 32 58.18%
ทักษิณา ใจดี ฐิชา มณีเนตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 32 58.18%
ด.ญ.สุวิมล นาแพง ด.ญ.รัตนวลี สงวนเขียว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 31 56.36%
อาทิตยา พิมพ์สุภาพร กิรณา หนูนันท์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 30 54.55%
นายไชยพันธุ์ ไชยทรสุวรรณ์ ด.ญ. ยูรี ซอ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 29 52.73%
นางสาวอดิศา บุญพันธ์ นางสาวภัทรภร ประสารแสง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 28 50.91%
นางสาว สาวิตรี แก่นจำปา นางสาว อรัญญา ไชยายงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 23 41.82%
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ - สกุล คนที่ 1 ชื่อ - สกุล คนที่ 2 โรงเรียน คะแนน  
นางสาวณัฐหทัย กองแก้ว นางสาวศิริกัลยา เลิศสุด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 33 60.00%
นางสาวศิริพร จันทเลิศ นางสาวกัณฐิกา เเซ่เจียม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 30 54.55%
นายกรรวี จันทร์โฉม นางสาวณัชฐานันท์ วราอมรภัทร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 30 54.55%
นางสาว สุพิชญา ศรีสว่าง นางสาว พจณิชา รวดเร็ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 29 52.73%
น.ส. สุกัญญา โฉมฉลาด นายอชิระ สุขสบาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 29 52.73%
นาย ณัฐวรรธน์ หวังวนกุล นาย ฐาณิสร์ คีรีแก้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 29 52.73%
นายฉัตรพจน์ ศรีธรรมศักดิ์ นางสาวกชามาส ทองมี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 28 50.91%
นางสาวจริญญา ทรัพย์สิน นางสาวณัฐณิชา ภีสระ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 28 50.91%
นางสาวศิรดา บุญช่วย นางสาวเยาวลักษณ์ ยี่เฮง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 28 50.91%
นางสาวนฤดี โพธิ์ทอง นางสาวสุภัสสภา อุ่นศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 26 47.27%
นางสาว ณัฐภรณ์ เตชะสุนันท์ นางสาว ปนัดดา บุญชาญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 24 43.64%
นางสาวจิราพร วรรณสาร นางสาวอินทิรา - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 23 41.82%
นางสาว สิริพันธุ์ คำแก้ว นางสาว รัชนีกร รุ่งโรจน์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 22 40.00%
น.ส.ประภาพร บาลลา น.ส.พัณณิตา ทุรานุต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 21 38.18%
น.ส อารียา มณีวรรณ์ น.ส โกลัญญา คำพิลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 12 21.82%
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ - สกุล คนที่ 1 ชื่อ - สกุล คนที่ 2 โรงเรียน คะแนน  
นาย ศาศวัต ชัยวรพร นางสาว ธัญญาพร ลี้สิริกุลชัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 36 65.45%
นายชัยธวัช ธาราใสเย็น นายมาวิน พรสันติทวีกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 34 61.82%
นายอดิเทพ ภูคา นายมนัสวิน คงภักดี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 32 58.18%
ศรัณย์ วัฒนวรางกูร ภัททิยา ศรีสุจริต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 30 54.55%
นางสาวกนกวรรณ บุญธรรม นางสาวอัญชลี อินต๊ะซาว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 30 54.55%
นางสาว ปัณฑิตา กันทะเกตุ นางสาว สายชล เบ็ญมาส โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 30 54.55%
นางสาวสุนิตา ชุมภูบาง นางสาววิภาวัลย์ บัญชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 26 47.27%
นายนพรัตน์ ภัยรัตน์ นาย อมรเทพ สุขขี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 25 45.45%
นางสาว พิมพ์ลภัทร ฟองเอม นางสาว ณัฐฐินันท์ ยอดสิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 24 43.64%
นางสาว รัตน์เกล้า วงษพันธ์ นางสาว รัดใจ บรรจง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 24 43.64%
นางสาวกชพร ยิ่งเภตรา นางสาววศินี พรมวงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 23 41.82%
นางสาว สุชีลา น้อยเกะ นางสาว กานต์พิชชา มูลดี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 23 41.82%
นายปิตุรัตน์ สาแก้ว นาย สุรศักดิ์ พานโมก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 21 38.18%
น.ส.กมลทิพย์ มุสิกพันธุ์ น.ส.ฐิติรัตน์ แสงจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 20 36.36%
นางสาววนิดา ไชยายงค์ นางสาวศิริวรรณ ภาษี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 19 34.55%
ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ - สกุล คนที่ 1 ชื่อ - สกุล คนที่ 2 โรงเรียน คะแนน  
นางสาว ณัฐชลัยย์ สกุลธัญวัฒน์ นาย ฐิรวัฒน์ แสนโคตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 36 65.45%
นาย ณัฐพงศ์ จำปีเทศ นางสาว ณัฐกมล เสาหิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 36 65.45%
นางสาว ชลลดา จันทร์พิลา นางสาว ชมพูนุท สนสับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 34 61.82%
นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี นางสาว ณัฏฐณิชา จองบุดดี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 33 60.00%
นาย พงศ์ภัค เกิดผล นางสาว อภิชญา วิจิตรพิทักษ์กุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 32 58.18%
น.ส.อลิซ่า วงษ์วาลย์ นายกฤษณ์ดนัย สิงห์โสภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 31 56.36%
นาย คณาทร ศรีทองคำ นางสาว นิศารัตน์ ทรพิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 29 52.73%
นายสมปราชญ์ รูปต่ำ นางสาวโชติมา วิระพรสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 29 52.73%
นางสาวธิดารัตน์ เวชภาพ นายวุฒิไกร มุกดาธนพงศ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 28 50.91%
นางสาวอุไรวรรณ สุขใส นางสาวอันนา ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 27 49.09%
นาย วงศกร โลหะเวช นางสาว ปนัดดา ศรีนวลประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 25 45.45%
นายกิตติธัช เต็งจงดี นางสาวกัญภร กตัณณ์กฤติน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 25 45.45%
นางสาวไพลิน ศรีโยหะ นางสาวมาริษา ชาธิพา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 23 41.82%
นางสาว ปัทมา ขันเเข็ง นางสาว วีรยา ทองออน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 22 40.00%
นาย กฤษฎา เกษสุภะ นางสาว ปริยภัทร กุลไว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 21 38.18%