ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชาเคมี  รหัสวิชา ว30221
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

9 กรกฎาคม ค.ศ. 2015บทเรียนที่ 1
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(Rate  of  Reaction)


บทเรียนที่ 2
สมดุลเคมี
(Equlibrium  Chemical)

บทเรียนที่ 3
กรด-เบส
(Acids - Bases)