บทบาทหน้าที่  ภารกิจงานของนักเรียน  YC
               การพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนครขอนแก่น  นับว่านักเรียนที่ปรึกษา YC มีความสำคัญมากเพราะเพื่อนที่ปรึกษา”   (YC-Youth    Counselor)เป็นบุคคลที่โรงเรียนพิจารณาคัดสรรว่า  เป็นผู้มีมนุษย์สมพันธ์  สามารถคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา  ในการ รับฟัง  ให้คำปรึกษาหารือ  และได้รับการพัฒนา       ให้มีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น   และปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา โดยการดูแล ชี้แนะอย่างใกล้ชิดของครูแนะแนวและงานคลินิกวัยรุ่น ซึ่งมี  บทบาทสำคัญ ในการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ และแนวทาง  ดำเนินงาน ดังนี้
    1. ให้ความร่วมมือกับกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมและโครงการ YC
    2. แนะแนวทางช่วยเหลือ  ให้ความรู้เพื่อนที่มีปัญหา
    3. เป็นแบบอย่างที่ดี มีทักษะชีวิตให้คำปรึกษาเพื่อน การบันทึกผลการให้คำปรึกษาและการส่งต่อ
    4.ประสานงานเครือข่าย การพัฒนางานของนักเรียน YC ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยตระหนักในความสำคัญ  ของ            บทบาทของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม     ในการแก้ปัญหา  ของสังคม ทั้งใน โรงเรียน และชุมชน
    5. ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน ชุมชน ผู้นำชุมชน
    6. จัดตั้งกลุ่มและขยายผล YC ในโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมYC ภายในโรงเรียนเผยแพร่ความรู้ YC   สู่                โรงเรียนน้อง ๆ ในเขตพื้นที่
    7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมนำเสนอโรงเรียนเพื่อพัฒนาเครือข่าย YC ในโอกาสต่อไป

รายการพระคุณที่สาม ปี 3


Comments