รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐาน


องค์ประกอบที่ 1  ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนนครขอนแก่น  ที่ใช้งานง่าย  ไม่ซับซ้อน สะดวกต่อการใช้งาน  สวยงาม  ทันสมัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้แก่  กระบวนการต่างๆ  ข้อมูล  แหล่งความรู้  ภาระงาน  กิจกรรม  รายละเอียดต่างๆ ที่มีการรวบรวมจัดเก็บอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

องค์ประกอบที่  2  กลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็นการตั้งกลุ่มเพื่อให้สมาชิกเข้ากลุ่มร่วมทำกิจกรรมตามหัวข้อ  ประเด็น  สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมในกลุ่มหัวข้อ  ประเด็น  ตามสาระการเรียนรู้  และนักเรียนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเรียนรู้นั้นๆ จึงจะทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้

องค์ประกอบที่  3  กระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการออกแบบให้มีปฎิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม  ระหว่างกลุ่ม  และสมาชิกภายในเครือข่าย  โดยยึดเนื้อหาวิชา  จุดประสงค์ของแต่ละกลุ่มสาระ  รวมถึงการทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองที่ได้รับมอบหมายโดยกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนdกลับ(Backward Design)

องค์ประกอบที่  4  เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็นกระบวนการที่สมาชิกใช้เครื่องมือบนเครือข่ายมีส่วนร่วมหรือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  ได้แก่  ได้แก่  การสนทนา(Chat)  บล็อก (Blog)  การอภิปราย(Forum Discussion)  เหตุการณ์ต่างๆ (Events)  การโต้ตอบ (Reply), (Comment)เพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย

องค์ประกอบที่  5  เทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็นกระบวนการทดสอบและคัดเลือกโปรแกรมเสริมต่างๆ  ที่จะนำมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  ช่วยการกระจายความรู้    ข้อสอบออนไลน์ อื่นๆComments