Welcome

ครูดีศิษย์ดี
"ศิษย์จะดีเพราะมีครูช่วยชูเชิด        ครูจะเลิศเพราะทีธรรมนำนบไหว้
ครูรักศิษย์ศิษย์เทิดครูคู่กันไป         เป็นหลักชัยในชีวิตศิษย์กับครู"