Informatie‎ > ‎

Opzet en werkwijze

Opzet van het programma
De eerste twee bijeenkomsten op de NHL Stenden Hogeschool staan in het teken van kennismaking en aansluiting bij ieders leertraject. Werk je bijvoorbeeld voor het eerst in het onderwijs dan ga je aan de slag met onderwerpen zoals: hoe bouw ik een les op, hoe houd ik orde, hoe richt ik mijn onderwijsruimte in. Heb je al ervaring in het onderwijs dan gaan we op zoek naar hoe bereid ik mijn onderwijs nu voor en wat wil ik hierbij nog ontwikkelen? Een ander onderdeel is het startgesprek.

Startgesprek
In het startgesprek verken je samen met je begeleider van NHL Stenden Hogeschool/ECNO en je leidinggevende/coach onder meer waar je staat, wat je wilt leren en is er uitleg over het PDG- opleidingstraject, zie Bijlage A. Voorafgaande aan het gesprek maak je je motivatie voor de opleiding zichtbaar. Hierin maak je de volgende zaken zichtbaar:
  • Hoe ben je terechtgekomen in het mbo-onderwijs
  • Hoe ervaar je het mbo-onderwijs tot nu toe
  • Wat vraagt op dit moment jouw aandacht binnen je werkcontext?
  • Wat heb je nodig van je werkgever, NHL Stenden en je eigen omgeving om de PDG-opleiding te doen?
  • Wat wil je leren, ontwikkelen en behouden? 
  • Welke verwachtingen heb je van de opleiding? 
Je maakt na afloop een reflectieverslag van het gesprek. Dit reflectieverslag is onderdeel van je toelatingsdossier.


Bijeenkomsten
Tijdens de NHL Stenden opleidingsmomenten staat je eigen leren verbonden met het leren van en met elkaar centraal. Iedere bijeenkomst start met de mogelijkheid om een individueel gesprek met een begeleider of medestudent te plannen. Hierin kan je bijvoorbeeld individuele vragen aan je begeleider stellen of met je medestudenten aan een gezamenlijke opdracht werken. Daarna kom je in de leergroep bij elkaar. In de leergroep werk je gezamenlijk aan de leerdoelen die je wilt behalen tijdens de opleiding en is er aandacht voor normatieve professionalisering. Wat vind jij als professional belangrijk en hoe verhoudt dit met je handelen in je eigen mbo-context? Je maakt je eigen plan van aanpak, waarbij je met je leergroep uitwisselt hoe je dit wilt gaan uitvoeren in de praktijk en hoe je dit verbindt met je eigen professionele ontwikkeling. Binnen de leergroep geef je elkaar feedback en deel je je ontwikkeling met elkaar. In de middag worden er workshop(s) en/of activiteiten georganiseerd, waarbij inhoudelijke informatie wordt verbonden met je leervraag. De dag wordt afgesloten met de mogelijkheid tot het stellen van individuele vragen aan een begeleider. 

Tijdens de mbo-opleidingsmomenten wordt er intervisie georganiseerd en zijn er zo mogelijk themabijeenkomsten vanuit een mbo-instelling. Daarnaast is er ruimte voor gesprekken met je coach en het werken aan opdrachten. Ook kan jouw instelling op deze dag activiteiten zoals workshops e.d. voor jou en/of collega’s organiseren. 

Beroepsproducten en beoordeling
Tijdens de PDG-opleiding worden een aantal beroepsproducten uitgewerkt: Plan van aanpak, ‘In beeld’, ‘Aan de slag’, Twee of drie ‘keuze producten’, ‘De diepte in’ en ‘In digitale vorm’.

Bij 'Beroepsproducten' worden deze beroepsproducten afzonderlijk uitgewerkt.
Het is aan de student om vanuit de praktijk inhoudelijke thema’s te kiezen aan de hand waarvan je deze beroepsproducten ga uitwerken.

Door middel van het maken van beroepsproducten maak je beoordelingscriteria zichtbaar en toon je aan welke docent jij bent/wilt worden in de context van je eigen werkplek. De producten worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingsformulieren en schema’s behorende bij de afzonderlijke producten (weergegeven in de bijlagen). De beoordelingscriteria zijn verbonden aan de landelijke kaders die gelden voor een PDG-traject. De planning en wijze voor de uitvoering van deze beroepsproducten bepaal je in overleg met de school waar je werkzaam bent en de NHL Stenden-begeleider

Afstuderen
De opleiding wordt afgesloten met een eindverslag, eindpresentatie, beoordeling en diplomering.

Rollen en verantwoordelijkheden
De opleiding biedt een programma in de vorm van een basisstructuur waarbinnen de trainers zoveel mogelijk ruimte bieden en meebewegen met de behoefte en wensen van de student/docent. Je bent zelf medeverantwoordelijk voor je leerproces. Dat betekent dat we samen op pad gaan. Om mee te kunnen bewegen met de behoefte en wensen van de student/docent en daarmee het eigen leerproces te faciliteren is het belangrijk de verwachtingen over en weer goed helder te hebben. 

Tijdens je opleiding hebben de volgende mensen een rol en verantwoordelijkheid in jouw leerproces. 

Jijzelf als cursist/toekomstige docent
Het slagen van een opleiding valt of staat met je eigen motivatie. Als cursist ben je zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Zonder praktijkvoorbeelden die er voor jou toe doen heeft een opleiding onvoldoende persoonlijke waarde. In deze opleiding ben je dan ook regisseur van je eigen leerproces. Wat heb je nodig? wat wil je leren? En wat zijn je verwachtingen van een goed docentschap?

De NHL Stenden trainers/begeleiders
De trainers/begeleiders zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van inhoudelijke en didactische vaardigheden, die je op wettelijke basis nodig hebt om docent te kunnen zijn/worden. Er zijn meerdere trainers/begeleiders per PDG-opleiding. Zij verzorgen de thema’s en begeleiden de leergroepen uitgaande van de praktijkbehoefte van de cursisten en door de inhoudelijke eisen daaraan te verbinden. 

De interne coach/docent begeleider/ werkplekbegeleiders/ direct leidinggevende 
Iedere cursist heeft een coach/begeleider op de stage- of werkplek. Deze coach/begeleider ondersteunt je bij het bij het vormgeven van jouw leerproces. In het begin van het traject bespreek je met de coach/begeleider je coachingsbehoefte. Wat wil je leren om een betere docent te worden? Waar heb je hulp bij nodig? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Het is belangrijk dat je een goede klik hebt met een coach/begeleider. We raden je aan hiervoor zelf iemand voor te dragen en dit te bespreken met je leidinggevende. 

Intervisie deelnemers
Er is niet altijd één antwoord op vraagstukken die je in de praktijk tegen komt. Daarom dagen we je uit om binnen je eigen mbo-opleiding of met een aantal cursisten binnen de PDG-opleiding een intervisiegroep samen te stellen. Door vraagstukken met elkaar te bespreken leer je vanuit verschillende invalshoeken te kijken. Deze praktijkadviezen en tips zijn waardevol voor je eigen leerproces.

Examinatoren PDG
Examinatoren van het PDG beoordelen objectief aan het eind van je traject hoe je hebt ontwikkeld als docent mbo en geven hierbij een waardering van wat ze hierbij waarnemen. Een examinator PDG is of werkzaam op de NHL Stenden Hogeschool of op een mbo-instelling.

De NHL Stenden PDA-/PDG-coördinatoren
Voor de groepen in Groningen is dit Ella te Barge (Ella.ten.Barge@nhl.nl), voor de groepen in Leeuwarden Aldert van der Werk (aldert.van.der.werk@nhlstenden.com) en voor de groepen in Zwolle Lisanne van Balen (L.van.balen@nhl.nl). Je kunt bij hen terecht met vragen en opmerkingen over de studie.

Voortgang en lesbezoek
Gedurende de opleiding zal er op verschillende momenten overleg zijn om jouw voortgang zichtbaar te maken. Zo is er een startgesprek en vinden er diverse voortgangsgesprekken plaats, waarbij je in gesprek gaat met de begeleider van de NHL Stenden Hogeschool en je coach om terug te blikken en vooruit te blikken. Indien mogelijk wordt het voortgangsgesprek gekoppeld aan een lesbezoek op jouw werkplek. 

Kwaliteitszorg

Evaluatie
Tweemaal per jaar wordt de opleiding mondeling met deelnemers en opleiders geëvalueerd. 
Aan het eind van de opleiding volgt een evaluatie over de totale opleiding.

Bezwaar en beroep
Beroep tegen een beoordeling is mogelijk bij de examencommissie. Indien een deelnemer meent dat een beoordeling strijdig is met de bepalingen in de studiegids, de redelijkheid of billijkheid, dan kan hij/zij binnen 14 dagen na de uitslag van de beoordeling van een eindproduct schriftelijk bezwaar aantekenen bij de voorzitter van de examencommissie. Een exemplaar van het PDG-reglement kunt u opvragen bij het secretariaat. 

Klachten of complimenten 
Heb je als deelnemer een klacht, verbeterpunt of compliment laat het ons weten via ecno@nhl.nl. Over de vorderingen word je uiteraard op de hoogte gehouden. Met input van deelnemers kunnen wij werken aan een waardevolle opleiding. 


ĉ
Age Wesselius,
15 nov. 2016 01:16
Comments