Informatie‎ > ‎

Basisprincipes

In de PDG-opleiding werken we vanuit de volgende basisprincipes, zoals: 

21st Century Skills
21e-eeuwse vaardigheden, of 21st Century Skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Kennisnet heeft de 21st Century Skills in een model gezet. (Bron: www.kennisnet.nl)


KIT- model
Het KIT-model wordt gebruikt in opleidingen om verschillende niveaus van kennisbeheersing te onderscheiden:

K staat voor kennis en kunde. Je krijgt de inhoudelijke informatie aangereikt. Door deze in de beroepsproducten toe te passen kan de informatie inslijten.


I staat voor integratie, waarbij het gaat om de transfer van kennis en kunde in handelen waarbij handelen betekent: in gang zetten, te werk gaan. Handelen omvat een veelheid aan uitingen gebaseerd op intenties, motieven, vaardigheden en kennis. Handelen vindt altijd plaats in concrete sociale contexten. 


T staat voor toepassen in je eigen praktijk.Tijdens groepsbijeenkomsten op de NHL Stenden Hogeschool wordt met name gewerkt aan kennis en integratie, op de werkplek aan integratie en toepassen. 


Model Oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren (OVUR)
Het OVUR-model is een algemeen model voor methodisch werken. Bij opdrachten werk je systematisch in vier fasen: oriëntatie, de voorbereiding, de uitvoering en de reflectie. 


TGI-model

Het TGI (Thema Gecentreerde Interactie) wordt gebruik om de verbinding tussen ‘ik, de ander en het’ in de context te maken. 
In een onderwijspraktijk heb je te maken met jezelf (ik), een ander of anderen (wij, ander) en iets (het) in een bepaalde context. Bijvoorbeeld: Ik ben bezig (ik) om mijn klassenmanagement (het) op orde te krijgen binnen mijn lessen (context) aan studenten niveau 3 (ander).
Vragen hierbij zijn: wat betekent iets voor mij en voor de ander(en), binnen deze context? Wat maakt dat ik deze keuze maak? Wat betekent dat voor een volgende keer? Welke inzichten/ kennis kan ik verbinden aan deze context?


Feedback sandwich model
Feedback is bedoeld om de ander te laten groeien en heeft een positieve intentie. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Korte, specifieke feedback is veel effectiever en krachtiger dan lange algemene feedback. Het gaat over feitelijk gedrag, zonder te oordelen, zodat de ontvanger het concreet kan gebruiken. Feedback heeft alleen zin wanneer de ontvanger feedback wil/kan ontvangen.

Negatieve feedback (alleen noemen wat niet goed is) is meestal niet acceptabel voor ons onderbewuste. Verbeteringen die als het beleg op een sandwich zijn geplaatst tussen twee positieve statements in, zijn wel acceptabel voor ons onderbewuste en kunnen zodoende goed worden omgezet in (nieuw) gedrag.
 

Het geven van feedback is het meest effectief als deze binnen 5 minuten gegeven wordt. Binnen 5 minuten kan ons onderbewuste de feedback direct opnemen en verwerken.

En feedback in de vorm van Peer beoordelingen
Peer beoordeling is een overkoepelende naam voor ‘peer review’ en ‘peer evaluatie’. Peer review wordt gebruikt voor werkvormen waarbij studenten elkaars (schrijf-) producten of presentaties beoordelen. Peer evaluatie gebruiken we voor onderwijssituaties waarin studenten elkaars bijdrage aan teamwerk beoordelen.

Deze manier van beoordelen is bedoeld om vorm te geven aan het leren. Belangrijk is dat een moment wordt gekozen waarop er (bij een schrijfopdracht) een tussenproduct ligt dat voldoende ‘af’ is om te kunnen worden beoordeeld, én dat studenten nog tijd hebben om de beoordeling en de feedback te verwerken. 

Uit © Stichting SURF Maart 2009 ISBN 978-90-78887-13-3 

Model Design Based Education
De NHL Stenden Hogeschool werkt aan de implementatie van een nieuw onderwijsconcept onder de noemer Design Based Education. Een onderzoekende houding en een op de praktijkgerichte innovatie- en ontwerpcyclus staat hierin centraal.

 

Comments