SCIENCE By krujib


ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
โดย คุณครูสุพรรษา  มันเทศสวรรค์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา