ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


                สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) ได้ขอพระราชทานพระบรมราชนุญาติ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ตในหัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร โดยให้ ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประมวลและกลิ่นกรองโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ โดยสามารถจำแนกองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 5 ส่วน ได้แก่ กรอบแนวคิด คุณลักษณะ คำนิยาม เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติรวมถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ้งเน้นการลอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2) คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3) คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะดังนี้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

4) เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี โดยแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนของผลผลิต ความเสี่ยงทางด้านราคา ตลอดจนความไม่เหมาะสมของพื้นที่เพราะปลูก สภาพดิน และน้ำที่เสื่อมโทรม โดยเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ในระดับต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผลการสร้างภูมิกันที่ดี ความเพียรและความอดทนสติปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่ เศรษฐกิจพอเพียงนกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติทางทฤษฎีใหม่ ในขณะที่แนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสม
Comments