• ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชชาการระดับชาติ  Click
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี2562  Click
  • ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561  Click
  • ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 Click
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Click
  • เปิดรับสมัรผู้มีความสนใจที่จสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น CLICK
  • ด่วน! การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.2561 Click
  • โครงการประกวดบทความวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ติดต่อสอบถาม 02-561-3480 ต่อ 929,222
  • ด่วน! รับสมัครสอบคัดเลือกแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) Click
  • ด่วน! การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สมัครได้ที่  best_thesis@nida.ac.th                                                                 
  • เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนยุค 4.0ในวันที่ 20-21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร5 ชั้น 7
  • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ แบบฟร์อม Click
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด Click
  • รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn palace มาเก๊า รายละเอียด  Click 
  • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง "สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2561 " Click
  • การรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ดาวน์โหลด        
  • คนหางานต้องการไปทำงานต่างประเทศ โปรดระวัง!  ดาวน์โหลด เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์ "Whisper of Ovary"มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ" Click
ด่วน! ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรอัจฉริยะกระทรวงวิทยาศาสตร์ Click
ด่วน! ขอความอนุเคราะห์ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. Click
ด่วน!การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Click
        ด่วน! จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 Click
                เปิดรับสมัครโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2561-2563 Click
 • เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐตุรกี กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการ สนใจ Click
 • โครงการทุนการศึกษา Duo-Sweden 2018 ระหว่างวันที่16 เมษายน-21พฤษภาคม 2561 รายละเอียด Click
 • งานสัมนาด้านคณิตศาสตร์แห่งชาติ Click
 • มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) เป็นทุนอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวสอนภาษาอเมริกันในประเทศไทย สนใจ Click
 • มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship (HHH)เป็นทุนผู้บริหารระดับกลาง สนใจ Click
 • ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทยประจำปี 2562-2563 ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี Click
 • โครงการ Asem-Duo Fellowship Program สาธารณรัฐเกาหลี สมัครรับทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร Click
 • ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการในห้วงวันที่ 1-12 เมษายน ของทุกปี รายละเอียด Click    
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักประพันธ์ดนตรีชาวไทยส่งผลงานประกวดในหัวข้อ "Otherness" ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2561 ณ เมือง Murau ประเทศออสเตรีย  Click
 • การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ Click
 • ปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกาา 2017-2018 เพื่อศึการต่อระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก จนถึง 24 มกราคม 2561   ดาวน์โหลด • ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) Click
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร Click 
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 Click
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ "Mind-Movement Sciences into 2020" Click
 • การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Click
 • ขอเชิญประชุมวิขาการนานาชาติ Click
 • ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน ครั้งที่ 7 Click
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี Click
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 Click
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา Click 
 • ขอเชิญประชุมวิชาการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 Click 
 • ประชุมวิชาการสุขภาจิตนานาชาติครั้งทึี่ 17 Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 Click
 • การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 วิชาการระดับชาติครั้งที่ 8  บัดนี้จนถึง 1 มิถุนายน 2561 Click
 • เชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9 Click
 • การนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล 2018 13- 14 กรกฎาคม 2561 Click
 • การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย Click
 •  การประชุมวิชาการนานาชาติทัรสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Click
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 Click
 • การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ "ครั้งที่ 5  Click บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 
 • งานประชุมวิชาการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Siridhorn Congress Click
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาส์น Click
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ถึง 31 มีนาคม 2561  Click
 • การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ม.ราชภัฎวไลอลงกรณ์ จนถึง 10 เมษายน 2561  Click
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนถึง 30 เมษายน 2561  Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์ @E-mail: kee_s@windowslive.com 
 • การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  Click
 • การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2   Click                       
 • การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  Click

ข่าวการศึกษา