• ด่วน! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ดาวน์โหลด        
  • คนหางานต้องการไปทำงานต่างประเทศ โปรดระวัง!  ดาวน์โหลด 
  •    

 

      

 • Update! ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาส์น Click
 • ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4 Asia Color Acsociation Conference 2018" ภายใน 31 มีนาคม 2561 Click
 • งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ถึง 27 มีนาคม 2561 Click
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ถึง 31 มีนาคม 2561  Click
 • ขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 Click
 • การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ม.ราชภัฎวไลอลงกรณ์ จนถึง 10 เมษายน 2561  Click
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนถึง 30 เมษายน 2561  Click
 • การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติครั้งที่ 8 จนถึง 10 มีนาคม 2561  Click
 • การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ iTEC-Asia Pacific 2018 จนกำหนด31 มกราคม 2561  Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์ @E-mail: kee_s@windowslive.com 
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 จนถึง 31 มีนาคม 2561    Click
 • การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  Click
 • การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2   Click                       
 • การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  Click
ปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกาา 2017-2018 เพื่อศึการต่อระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก จนถึง 24 มกราคม 2561   ดาวน์โหลด


ข่าวการศึกษา