กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 ต.ค. 2560 22:28 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 22:27 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator.pdf กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ office365.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 20170929_133811.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 20170929_133705.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 20170929_133504.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 14402_3.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 14402_2.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 14402_1.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 20:45 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 20:41 Krupaitoon_NCW Noppakad นำออกไฟล์แนบ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator.pdf จาก การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 20:41 Krupaitoon_NCW Noppakad นำออกไฟล์แนบ printcourse.pdf จาก การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 20:38 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 20:35 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator.pdf กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ printcourse.pdf กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ paitoon.png กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ Happy👍👍👍_๑๗๑๐๐๘_0046.jpg กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad อัปเดต Happy_๑๗๑๐๐๘_0153.jpg
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ Happy_๑๗๑๐๐๘_0127.jpg กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 011060❤️_๑๗๑๐๐๘_0081.jpg กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 011060❤️_๑๗๑๐๐๘_0072.jpg กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 011060❤️_๑๗๑๐๐๘_0028.jpg กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 19:39 Krupaitoon_NCW Noppakad สร้าง การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า