การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education

โพสต์7 ต.ค. 2560 22:24โดยKrupaitoon Noppakad
ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วิทยากร โดย อาจารย์นวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ และ คุณตรีเทพ รัตนพิภพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ภาคการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด

   
เอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารการไปราชการ
Ċ
Krupaitoon Noppakad,
7 ต.ค. 2560 22:24
Ċ
Krupaitoon Noppakad,
7 ต.ค. 2560 22:24
Ċ
Krupaitoon Noppakad,
7 ต.ค. 2560 22:24
Ċ
Krupaitoon Noppakad,
7 ต.ค. 2560 22:24
Comments