ประชุม อบรม สัมมนา


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education

โพสต์7 ต.ค. 2560 22:24โดยKrupaitoon_NCW Noppakad

ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วิทยากร โดย อาจารย์นวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ และ คุณตรีเทพ รัตนพิภพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ภาคการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด

   
เอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารการไปราชการ

การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

โพสต์12 มี.ค. 2560 21:55โดยKrupaitoon_NCW Noppakad   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2560 10:01 ]

 

  


การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ด้วยระบบ TEPE online ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

กำหนดสอบวันที่ 22 เมษายน 2560
เป็นโครงการของรมต.ดาร์พงษ์ 
สนามสอบ เตรียมกระดาษทดให้ผู้เข้าสอบ
ถ้าสอบไม่ผ่าน ได้คูปองไปอบรมแล้วมาสอบอีก
ต่อไปจะมีการสอบในวิชาอื่น ช่วงชั้นอื่น

แหล่งเรียนรู้
http://learningdspace.ipst.ac.th ระบบการสอบ ข้อสอบ แบบเรียน คู่มือครู pisa
http://www.scimath.org
http://Onlinetesting.ipst.ac.th
http://ipst.pisatest.ipst.ac.th ข้อสอบ pisa ที่ oecd อนุญาตให้เผยแพร่ กับ pisa like ที่สสวท เป็นผู้พัฒนา  pisaจะมี วิทย์ คณิต การอ่าน
Teacherpd.ipst.ac.th เรียนออกเกียรติบัติได้
เนื้อหาวิดิทัศน์ 40ตอน  dltv เช้าเสาร์ etv บ่าย true 64,180 app etvthai บน android
ชมย้อนหลัง pd.ipst..ac.th ดูไม่ได้โทร 023924021 ต่อ1152h
ส่งข้อคำถามทาง mail ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design...

โพสต์15 ก.พ. 2560 21:48โดยKrupaitoon_NCW Noppakad   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 22:14 ]

  

  
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps และการวัดประเมินผล Authentic Assessment ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21

วันที่        วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
สถานที่    ห้องทิบทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
ผู้จัด        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 42 ร่วมกับสถาบันพัฒนาตุณภาพวิชาการ (พว.)
สรุปผลการอบรม


1-4 of 4