กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษาฯนางอุบล  กีรติการกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสมคิด  ขุนสุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตติยา  คำโฉม
ครูชำนาญการ