กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษาฯ


นางอุบล  กีรติการกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสมคิด  ขุนสุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวรัตติยา  คำโฉม
ครูชำนาญการ