กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์นางรัชชนันท์  งามขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์แรม  พานา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางธีราพร  ลูกจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษนางปราณีต  เสงี่ยมดี
ครูชำนาญการ


นายสุรินทร์  วงศ์จรัส
ครูชำนาญการ