กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์


นางรัชชนันท์  งามขำ
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวอารยา สาระวัน
ครูผู้ช่วย


นางธีราพร  ลูกจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางจันทร์แรม  พานา
ครูชำนาญการพิเศษนางปราณีต  เสงี่ยมดี
ครูชำนาญการ
พิเศษนางสาวแววตรา ศักดิ์ศรี
ครูอัตราจ้าง 

นายสุรินทร์  วงศ์จรัส
ครูชำนาญการนางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ