ประวัติโรงเรียน        
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน เมื่อ พ.ศ. 2521 ในเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ ห่างจาก ตำบล      นาเฉลียงประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ในระยะแรกคณะกรรมการและชุมชนได้ใช้ศาลาวัดราษฎร์สามัคคีธรรม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน เมื่ออาคารเรียนชั่วคราว ได้ก่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายกลับมาเรียนในสถานที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2521 โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุนทร พินิจนัย เป็นครูใหญ่         พร้อมผู้ร่วมงานอีก 6 คน อีก 2 ปีต่อมา กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง     ขนาด 6 ห้องเรียน รวมเป็น 12 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค ครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน และได้ใช้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อีกปีละ 1 หลัง ปัจจุบันมีบ้านพักครูทั้งหมด 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง

        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2525 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ สุชาติพงษ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมแทน นายสุนทร พินิจนัย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก ในปีงบประมาณ 2526 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่น 1) โดยจัดสรรให้เป็นงบประมาณปรับปรุงไฟฟ้า น้ำประปา ขุดสระน้ำ และทำถนนคลุก ขนาด 6 เมตร พร้อมทั้งงบประมาณเพิ่มเติมอาคารแบบ 216 ค อีก 8 ห้องเรียน และอาคารเรียนแบบ 213 อีก 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หน่วย อาคารหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์

      ในปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายประคอง สมบุญ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสมพงษ์ สุชาติพงษ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

      ในปีการศึกษา 2536-2556 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางอารีย์ แก้วบังเกิด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายประคอง สมบุญ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

      ในปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายพละ พันธุ์พินิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นางอารีย์ แก้วบังเกิด ซึ่งเกษียณอายุราชการ

      ในปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายพัชริน ภู่ชัย ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายพละ พันธุ์พินิจ ซึ่งเกษียณอายุราชการ