การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์4 ก.ย. 2562 00:32โดยadmin nchpk
การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อคงสภาพสู้ความยั่งยืน เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการน้อมพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ สู้การปฏฺบัติ
วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมเพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Comments