กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจีรพร  เกษาอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์
ครูชำนาญการ