กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์


นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษนางจีรพร  เกษาอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์
ครูชำนาญการ

นายกษิดิศ ภาวะโสภณ
ครู คศ.1