แผนการเรียน ม.6

โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้อง  1-2  (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท33101 ภาษาไทย

ค33101 คณิตศาสตร์

ว33101 วิทยาศาสตร์

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ33101 ศิลปะ

ง33101 การงานอาชีพ

             และเทคโนโลยี

อ33101 ภาษาอังกฤษ

6.5(260)

1(40)

1(40)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

1(40)

วิชาพื้นฐาน

ท33102 ภาษาไทย

ค33102 คณิตศาสตร์

ว33102 วิทยาศาสตร์

ส33102 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ33102 ศิลปะ

ง33102 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ33102 ภาษาอังกฤษ

6.5(260)

1(40)

1(40)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

1(40)

วิชาเพิ่มเติม

ค30205 คณิตศาสตร์ 5

ว30205 ฟิสิกส์ 5

ว30225 เคมี 5

ว30245 ชีววิทยา 5

ส30205 พระพุทธศาสนา 5

ส 30226  หน้าที่พลเมือง

พ30205 พลศึกษา 5

ง30245 โครงงานคอมพิวเตอร์

อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5

 จ 30205  ภาษาจีน 5                      

9(360)

1.5(60)

1.5(60)

1.0(40)

1.0(40)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

1(40)

0.5(20)

 

วิชาเพิ่มเติม

ค30206 คณิตศาสตร์ 6

ว30206 ฟิสิกส์ 6

ว30226 เคมี 6

ว30246 ชีววิทยา 6

ส30206 พระพุทธศาสนา 6

ส30227  หน้าที่พลเมือง

พ30206 พลศึกษา 6

ง30246  การสร้างงานมัลติมีเดีย

อ30206 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 6 

 จ 30205  ภาษาจีน 6                      

9(360)

1.5(60)

1.5(60)

1.0(40)

1.0(40)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

1(40)

0.5(20)

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

(60)

(20)

(20)

(20)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

(60)

(20)

(20)

(20)

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

 

โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง  3 (แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท33101 ภาษาไทย

ค33101 คณิตศาสตร์

ว33101 วิทยาศาสตร์

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ33101 ศิลปะ

ง33101 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ33101 ภาษาอังกฤษ

6.5(260)

1(40)

1(40)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

1(40)

วิชาพื้นฐาน

ท33102 ภาษาไทย

ค33102 คณิตศาสตร์

ว33102 วิทยาศาสตร์

ส33102 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ33102 ศิลปะ

ง33102 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ33102 ภาษาอังกฤษ

6.5(260)

1(40)

1(40)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

1(40)

วิชาเพิ่มเติม

ท30205 หลักภาษาไทย

ง 30245 โครงงานคอมพิวเตอร์

ส30205 พระพุทธศาสนา 5

ส30207 ศาสนาสากล

พ30205 พลศึกษา 5

อ30205 ภาษาอังกฤษ

             อ่าน- เขียน 5

    อ30217  ภาษาอังกฤษเพื่อความ  เพลิดเพลิน

   ส 30226  หน้าที่พลเมือง

   จ 30205  ภาษาจีน 5

   เลือกวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ

   หรือการงานอาชีพฯ 1  วิชา

 

9(360)

1(40)

1(40)

0.5(20)

1(40)

0.5(20)

1(40)

 

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

2(80)

วิชาเพิ่มเติม

ท30206 การเขียน

ง 30246 การสร้างงานมัลติมีเดีย

ส30206 พระพุทธศาสนา 6

ส30264 ประวัติศาสตร์ไทย

พ30206 พลศึกษา 6

อ30206 ภาษาอังกฤษ

              อ่าน- เขียน 6

 อ30218  ภาษาอังกฤษเพื่อความ  เพลิดเพลิน

   ส 30227  หน้าที่พลเมือง

   จ 30206  ภาษาจีน 6

   เลือกวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ

   หรือการงานอาชีพฯ 1  วิชา

 

9(360)

1(40)

1(40)

0.5(20)

1(40)

0.5(20)

1(40)

 

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

2(80)

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

(60)

(20)

(20)

(20)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

(60)

(20)

(20)

(20)

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700