แผนการเรียน ม.5

โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ห้อง  1-2 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท32101 ภาษาไทย

ค32101 คณิตศาสตร์

ว32101 วิทยาศาสตร์

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

ส32103 ประวัติศาสตร์

พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ32101 ศิลปะ

ง32101 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ32101 ภาษาอังกฤษ

7(280)

1(40)

1(40)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

1(40)

วิชาพื้นฐาน

ท32102 ภาษาไทย

ค32102 คณิตศาสตร์

ว32102 วิทยาศาสตร์

ส32102 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

ส32104 ประวัติศาสตร์

พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ32102 ศิลปะ

ง32102 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ32102 ภาษาอังกฤษ

7(280)

1(40)

1(40)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

1(40)

วิชาเพิ่มเติม

ค30203 คณิตศาสตร์ 3

ว30203 ฟิสิกส์ 3

ว30223 เคมี 3

ว30243 ชีววิทยา 3

ส30203 พระพุทธศาสนา 3

พ30203 พลศึกษา 3

ง30243 การเขียนโปรแกรม

อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3

ส30224  หน้าที่พลเมือง

จ 30203  ภาษาจีน 3  

IS3  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   

9(360)

1.5(60)

1.5(60)

1.0(40)

1.0(40)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

1(40)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

 

วิชาเพิ่มเติม

ค30204 คณิตศาสตร์ 4

ว30204 ฟิสิกส์ 4

ว30224 เคมี 4

ว30244 ชีววิทยา 4

ส30204 พระพุทธศาสนา 4

พ30204 พลศึกษา 4

ง30244 Web Pesina

อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4

ส30225  หน้าที่พลเมือง

จ 30204  ภาษาจีน 4                 

9(360)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

1(40)

0.5(20)

0.5(20)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(60)

(20)

(20)

(20)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

(60)

(20)

(20)

(20)

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

740

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

 

โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้อง  3  (แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท32101 ภาษาไทย

ค32101 คณิตศาสตร์

ว32101 วิทยาศาสตร์

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

ส32103 ประวัติศาสตร์

พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ32101 ศิลปะ

ง32101 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ32101 ภาษาอังกฤษ

7(280)

1(40)

1(40)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

1(40)

วิชาพื้นฐาน

ท32102 ภาษาไทย

ค32102 คณิตศาสตร์

ว32102 วิทยาศาสตร์

ส32102 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

ส32104 ประวัติศาสตร์

พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ32102 ศิลปะ

ง32102 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ32102 ภาษาอังกฤษ

7(280)

1(40)

1(40)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

1(40)

วิชาเพิ่มเติม

ท30203 วรรณกรรมปัจจุบัน

ง 30243 การเขียนโปรแกรม

ส30203 พระพุทธศาสนา 3

ส30263 เหตุการณ์ปัจจุบัน

พ30203 พลศึกษา 3

อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3

อ30215  ภาษาอังกฤษเพื่อความ เพลิดเพลิน

ส 30224  หน้าที่พลเมือง

จ 30203  ภาษาจีน 3

เลือกวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ

หรือการงานอาชีพฯ 1  วิชา

IS3  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   

 

9(360)

1.0(40)

1(40)

0.5(20)

1(40)

0.5(20)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

2(80)

1(40)

 

วิชาเพิ่มเติม

ท30204 ภาษากับวัฒนธรรม

ง 30244 Web  Pesina

ส30204 พระพุทธศาสนา 4

ส30221 กฎหมายน่ารู้

พ30204 พลศึกษา 4

อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4

อ30216  ภาษาอังกฤษเพื่อความ เพลิดเพลิน

ส 30225  หน้าที่พลเมือง

จ 30204  ภาษาจีน 4

เลือกวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ

หรือการงานอาชีพฯ 1  วิชา

 

9(360)

1(40)

1(40)

0.5(20)

1(40)

0.5(20)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

0.5(20)

2(80)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

(60)

(20)

(20)

(20)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

(60)

(20)

(20)

(20)

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

740

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700