แผนการเรียน ม.3

โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ห้องเรียนที่ 1  2)  

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท23101 ภาษาไทย

ค23101 คณิตศาสตร์

ว23101 วิทยาศาสตร์

ส23101 สังคมศึกษาฯ

ส23103 ประวัติศาสตร์

พ23101สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ23101 ศิลปะ

ง23101 การงานอาชีพ

              และเทคโนโลยี

อ23101 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาพื้นฐาน

ท23102 ภาษาไทย

ค23102 คณิตศาสตร์

ว23102 วิทยาศาสตร์

ส23102 สังคมศึกษาฯ

ส23104 ประวัติศาสตร์

พ23102สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ23102 ศิลปะ

ง23102 การงานอาชีพ

              และเทคโนโลยี

อ23102 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาเพิ่มเติม

ท20205 การพูด 

ค21205 คณิตศาสตร์ 5

ว21205 การขนส่งและ

             การสื่อสาร

ส23201  หน้าที่พลเมือง

ง20205 งานนำเสนอกราฟฟิก

อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

             สื่อสาร

จ 20205  ภาษาจีน 5

IS3 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

 

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

0.5(20)

1(40)

0.5(20)

 

1(40)

1(40)

 

 

วิชาเพิ่มเติม

ท20206 วรรณกรรมท้องถิ่น

ค20206 คณิตศาสตร์ 6

ว21206 พลังงานกับชีวิต

ส23202  หน้าที่พลเมือง

ง 20206 การออกแบบโครงงาน

              คอมพิวเตอร์

อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

             สื่อสาร

จ 20206  ภาษาจีน 6

 

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

 

0.5(20)

 

1(40)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณะประโยชน์

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณะประโยชน์

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

740

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ห้องเรียนที่ 3)  

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท23101 ภาษาไทย

ค23101 คณิตศาสตร์

ว23101 วิทยาศาสตร์

ส23101 สังคมศึกษาฯ

ส23103 ประวัติศาสตร์

พ23101สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ23101 ศิลปะ

ง23101 การงานอาชีพ

              และเทคโนโลยี

อ23101 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาพื้นฐาน

ท23102 ภาษาไทย

ค23102 คณิตศาสตร์

ว23102 วิทยาศาสตร์

ส23102 สังคมศึกษาฯ

ส23104 ประวัติศาสตร์

พ23102สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ23102 ศิลปะ

ง23102 การงานอาชีพ

             และเทคโนโลยี

อ23102 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาเพิ่มเติม

ท20205 การพูด

ส23201  หน้าที่พลเมือง

ง20205 งานนำเสนอกราฟฟิก

เลือกวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ

หรือการงานอาชีพฯ 1  วิชา

อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

             สื่อสาร

จ 20205  ภาษาจีน 5

IS3 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

 

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

 

1(40)

1(40)

 

วิชาเพิ่มเติม

ท20206 วรรณกรรมท้องถิ่น

ส23202  หน้าที่พลเมือง

ว20206 การออกแบบโครงงาน

             คอมพิวเตอร์

เลือกวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ

หรือการงานอาชีพฯ 1  วิชา

อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

             สื่อสาร

จ 20206  ภาษาจีน 6

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

 

1(40)

 

0.5(20)

 

1(40)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณะประโยชน์

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณะประโยชน์

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

740

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700