แผนการเรียน ม.2

โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ห้องเรียนที่ 1  2)  

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท22101 ภาษาไทย

ค22101 คณิตศาสตร์

ว22101 วิทยาศาสตร์

ส22101 สังคมศึกษาฯ

ส22103 ประวัติศาสตร์

พ22101สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ22101 ศิลปะ

ง22101 การงานอาชีพ

              และเทคโนโลยี

อ22101 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาพื้นฐาน

ท22102 ภาษาไทย

ค22102 คณิตศาสตร์

ว22102 วิทยาศาสตร์

ส22102 สังคมศึกษาฯ

ส22104 ประวัติศาสตร์

พ22102สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ22102 ศิลปะ

ง22102 การงานอาชีพ

              และเทคโนโลยี

อ22102 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาเพิ่มเติม

ท20203 การเขียน 1

ค21203 คณิตศาสตร์ 3

ว21203 เริ่มต้นกับโครงงาน

                  วิทยาศาสตร์

ส22201 หน้าที่พลเมือง

ง20203 ตารางการทำงาน

อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

            สื่อสาร

จ 20103  ภาษาจีน 3

IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

0.5(20)

1(40)

0.5(20)

 

1(40)

1(40)

วิชาเพิ่มเติม

ท20204 การเขียน 2

ค20204 คณิตศาสตร์ 4

ว21204 โครงงานวิทยาศาสตร์

ส22202 หน้าที่พลเมือง

ง 20204 เทคโนโลยีสารสนเทศ

              และการสื่อสาร

อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

            สื่อสาร

จ 20104  ภาษาจีน 4

IS2 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

 

0.5(20)

 

 

1(40)

1(40)

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณะประโยชน์

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณะประโยชน์

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

740

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

740โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ห้องเรียนที่ 3)  

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท22101 ภาษาไทย

ค22101 คณิตศาสตร์

ว22101 วิทยาศาสตร์

ส22101 สังคมศึกษาฯ

ส22103 ประวัติศาสตร์

พ22101สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ22101 ศิลปะ

ง22101 การงานอาชีพ

              และเทคโนโลยี

อ22101 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาพื้นฐาน

ท22102 ภาษาไทย

ค22102 คณิตศาสตร์

ว22102 วิทยาศาสตร์

ส22102 สังคมศึกษาฯ

ส22104 ประวัติศาสตร์

พ22102สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ22102 ศิลปะ

ง22102 การงานอาชีพ

              และเทคโนโลยี

อ22102 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาเพิ่มเติม

ท20203 การเขียน 1

ส22201  หน้าที่พลเมือง

ง20203 ตารางการทำงาน

เลือกวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ

หรือการงานอาชีพฯ 1  วิชา

อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

             สื่อสาร

จ 20203  ภาษาจีน 3

IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

 

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

1(40)

 

0.5(20)

 

1(40)

1(40)

วิชาเพิ่มเติม

ท20204 การเขียน 2

ส22202  หน้าที่พลเมือง

ง20204 เทคโนโลยีสารสนเทศ

              และการสื่อสาร

เลือกวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ

หรือการงานอาชีพฯ 1  วิชา

อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

             สื่อสาร

จ 20203  ภาษาจีน 4

IS2 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

 

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

 

1(40)

 

0.5(20)

 

1(40)

1(40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณะประโยชน์

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณะประโยชน์

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

740

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

740