แผนการเรียน ม.1

โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียนที่ 1  3)  

 

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต

/ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน

ท21101 ภาษาไทย

ค21101 คณิตศาสตร์

ว21101 วิทยาศาสตร์

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

ส21103 ประวัติศาสตร์

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ21101 ศิลปะ

ง21101 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ21101 ภาษาอังกฤษ

11(440)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

 

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

วิชาพื้นฐาน

ท21102 ภาษาไทย

ค21102 คณิตศาสตร์

ว21102 วิทยาศาสตร์

ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา

                 และวัฒนธรรม

ส21104ประวัติศาสตร์

พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ21102 ศิลปะ

ง21102 การงานอาชีพ

                และเทคโนโลยี

อ21102 ภาษาอังกฤษ

 

11(440)

 1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

 

0.5(20)

1(40)

1(40)

1(40)

 

1.5(60)

 

วิชาเพิ่มเติม

ท20201 การอ่าน 1

ค20201 คณิตศาสตร์ 1

ว20201 วิทยาศาสตร์กับการ

              แก้ปัญหา

ส21201 หน้าที่พลเมือง

ง20201 เทคโนโลยี สารสนเทศ

อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

             สื่อสาร

จ20201  ภาษาจีน  1

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

 

0.5(20)

1(40)

0.5(20)

 

1(40)

 

วิชาเพิ่มเติม

ท20202 การอ่าน 2

ค21202 คณิตศาสตร์ 2

ว21202 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ส21202 หน้าที่พลเมือง

ง 20202 การจัดการข้อมูล

              สารสนเทศ

อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

             สื่อสาร

จ20202  ภาษาจีน  2

 

4.5(180)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

0.5(20)

1(40)

 

0.5(20)

 

 

1(40)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- ลูกเสือ/เนตรนารี

- ชุมนุม

- กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ

(80)

(20)

(20)

(20)

(20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700