กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศนางสาวจิราพร  ทวนไกรพล
ครูอัตราจ้างครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสายสุนีย์  คำอัด
ครูชำนาญการ