กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษานางพัชนี   กองนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุวรรณ  กันแพงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายประพจน์  พ่อค้า
ครูชำนาญการ